ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีการรับมรดก

 ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีการรับมรดก มีดังต่อไปนี้

             1. อสังหาริมทรัพย์
             2. หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
             3. เงินฝากหรือเงินอื่นใดที่มีลักษณะอย่างเดียวกันซึ่งอยู่ในประเทศไทย ที่เจ้ามรดกมีสิทธิเรียกถอนคืนหรือสิทธิเรียกร้องจากสถาบันการเงินหรือบุคคลที่ได้รับเงินนั้นไว้
             4. ยานพาหนะที่มีหลักฐานทางทะเบียน
             5. ทรัพย์สินทางการเงินที่กำหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา
             การคำนวณมูลค่าทรัพย์วันที่ต้องเสียภาษีการรับมรดก
              1. อสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ให้ถือเอาตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน หักด้วยภาระที่ถูกรอนสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง      
             2. อสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ให้คำนวณมูลค่า ดังนี้
                (1) กรณีอสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ในประเทศซึ่งมีราคาประเมินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ให้ถือเอาตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายของประเทศนั้น
                (2) กรณีอสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ในประเทศซึ่งไม่มีราคาประเมินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ให้ใช้ราคาที่รับรองโดยหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับการรับรองหรือความเห็นชอบให้เป็นผู้มีสิทธิประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่
                (3) กรณีอื่น ๆ ให้ใช้ราคาตลาดในวันที่ได้รับมรดก
            3. หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ถือเอาราคาของหลักทรัพย์นั้นในเวลาสิ้นสุดเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ได้รับมรดก (2) บุคคลธรรมดาผู้มิได้มีสัญชาติไทย แต่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
            4. หลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ใช้มูลค่าดังต่อไปนี้
                4.1 หุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ถือมูลค่าหุ้นเท่ากับมูลค่าทางบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในหุ้น เว้นแต่ ในกรณีทรัพย์มรดกที่เป็นหุ้นนั้นเป็นหุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งไปถือหุ้นในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอื่น ให้ถือมูลค่าหุ้นดังนี้
                    (1) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอื่น ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ถือเอามูลค่าที่สูงกว่ามาใช้ในการคำนวณมูลค่าของทรัพย์มรดก ระหว่างมูลค่าดังต่อไปนี้
                          (ก) มูลค่าทางบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในหุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
                          (ข) มูลค่าทางบัญชีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอื่นในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในหุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
                    (2) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอื่น จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของต่างประเทศ ให้ถือเอาราคาหรือมูลค่าที่สูงกว่ามาใช้ในการคำนวณมูลค่าของทรัพย์มรดก ระหว่างราคาหรือมูลค่าดังต่อไปนี้
                          (ก) มูลค่าทางบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในหุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
                          (ข) ราคาหุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอื่นนั้นในเวลาสิ้นสุดเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ได้รับมรดก
                    (3) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ถือหุ้นในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอื่น เกินกว่า 1 แห่ง ให้ถือเอาราคาหรือมูลค่าที่สูงกว่ามาใช้ในการคำนวณมูลค่าของทรัพย์มรดก ระหว่างราคาหรือมูลค่าดังต่อไปนี้
                          (ก) ให้นับรวมราคาหรือมูลค่าหุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอื่น ๆ
                          (ข) มูลค่าทางบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในหุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
                4.2 ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตั๋วเงิน หุ้นกู้ ให้ใช้มูลค่าดังต่อไปนี้
                    (1) กรณีที่มีการจำหน่ายครั้งแรกต่ำกว่าราคาไถ่ถอน ให้ใช้ราคาที่จำหน่ายครั้งแรก
                    (2) กรณีที่มีการจำหน่ายครั้งแรกไม่ต่ำกว่าราคาไถ่ถอน ให้ใช้ราคาไถ่ถอน
                4.3 หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของต่างประเทศ ให้ถือเอาราคาของหลักทรัพย์นั้นในเวลาสิ้นสุดเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ได้รับมรดก
                4.4 หลักทรัพย์อื่น ให้ถือตามราคาหรือมูลค่าในวันที่ได้รับมรดก

            5. ยานพาหนะ
                (1) รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ใช้ราคาประเมินราคารถสำหรับปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร ในการโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขายรถดังกล่าวที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยให้คำนวณมูลค่าตามราคาเฉลี่ย ระหว่างราคาประเมินสูงสุด และราคาประเมินต่ำสุดของราคาประเมินรถ ในกรณีไม่มีมูลค่าตามราคาประเมินให้ใช้ราคาประเมินที่ประเมินโดยบุคคล หรือหน่วยงานที่เป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินนั้น
สำหรับมูลค่าของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ใช้ราคาประเมินที่ประเมินโดยบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพของประเทศนั้น ๆ เกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินนั้น
                (2) เรือ หรือเครื่องบิน ให้ใช้ราคาประเมินที่ประเมินโดยบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพของประเทศนั้น ๆ เกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินนั้น
                (3) กรณีนอกเหนือจาก (1) และ (2) ให้ถือตามราคาตลาดในวันที่ได้รับมรดก  
            6. เงินฝาก หรือเงินอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกันที่เจ้ามรดกมีสิทธิเรียกถอนคืน หรือมีสิทธิเรียกร้องจากสถาบันการเงินหรือบุคคลที่ได้รับเงินนั้นไว้ การคำนวณมูลค่าให้ถือเอามูลค่าของเงินฝากหรือเงินอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน รวมทั้งดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์อื่นใดที่จะได้รับจากเงินดังกล่าวในวันที่ได้รับมรดกนั้น
                กรณีมูลค่ามรดกที่ได้รับเป็นเงินตราต่างประเทศ ต้องคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย โดยให้คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ซื้อขายกับลูกค้า ซึ่งเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศและเผยแพร่เมื่อสิ้นวันทำการของแต่ละวัน ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นอัตราแลกเปลี่ยนในการคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย เพื่อคำนวณภาษีการรับมรดกสำหรับมรดกที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ

ภาษีการรับมรดก

ภาษีการรับมรดก เป็นภาษีที่เก็บจากมูลค่ามรดกที่ทายาทแต่ละคนได้รับจากกองมรดก โดยที่ผู้รับมรดกเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี และมักจะมีการกำหนดค่าลดหย่อนและอัตราภาษีที่เป็นประโยชน์กับผู้รับมรดกที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ตาย ทำให้ผู้รับมรดกที่มีความใกล้ชิดกับผู้ตายมีภาระภาษีที่น้อยกว่าผู้รับมรดกแต่ละคนมากกว่า เพราะรับภาระภาษีตามสัดส่วนมูลค่าของมรดกที่ตนได้รับ

ความหมายของภาษีการรับมรดก
คำว่า “มรดก” ในพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 มิได้กำหนดความหมายของมรดกไว้โดยเฉพาะ อ้างอิงความหมายตามมาตรา 1599-1600 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่าวไว้ว่า เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้น ย่อมตกทอดแก่ทายาททันที โดยมรดกของผู้ตาย ได้แก่ ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิ หน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ ด้วย ซึ่งทายาทของผู้ตายต้องรับสืบทอดหนี้สินของผู้ตายไปพร้อมกับทรัพย์สินเพื่อความเป็นธรรม จึงกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบไว้เพียงไม่เกินมูลค่าของมรดกที่ตนได้รับมา
        กองมรดกของผู้ตาย ย่อมตกทอดแก่ทายาทโดยสิทธิตามกฎหมาย หรือโดยพินัยกรรม
        1. ทายาทโดยสิทธิตามกฎหมาย ได้แก่ ผู้สืบสันดาน บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา ตามลําดับที่กฎหมายกําหนดไว้
        2. ทายาทโดยพินัยกรรม ได้แก่ ผู้รับพินัยกรรม
        ภาษีการรับมรดก (Inheritance Tax) เกิดขึ้นเมื่อเจ้ามรดกตาย ผู้รับมรดกจากเจ้ามรดก แต่ละรายได้รับมรดกสุทธิมาในคราวเดียวหรือหลายคราว รวมกันแล้วมีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท มีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนด
        กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีการรับมรดก
         - ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 มรดก มาตรา 1599 - มาตรา 1755
        - พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558
        - พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2558
        - พระราชกฤษฎีกา กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผ่อนชำระภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2559 


ผู้มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดก


ผู้มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดก ได้แก่ ผู้ได้รับมรดกจากเจ้ามรดกแต่ละราย ไม่ว่าจะได้รับมาในคราวเดียวหรือหลายคราว ถ้ามรดกที่ได้รับมาจากเจ้ามรดกแต่ละรายรวมกันมีมูลค่าของทรัพย์สินทั้งสิ้นที่ได้รับเป็นมรดก หักด้วยภาระหนี้สินอันตกทอดมาจากการรับมรดกเกิน 100 ล้านบาท ต้องเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท สำหรับผู้รับมรดก ดังนี้


      1.   บุคคลธรรมดา ได้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้

           (1) บุคคลผู้มีสัญชาติไทย

           (2) บุคคลธรรมดาผู้มิได้มีสัญชาติไทย แต่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

           (3) บุคคลธรรมดาผู้มิได้มีสัญชาติไทย แต่ได้รับมรดกอันเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย

            บุคคลธรรมดาตาม (1) (2) ให้เสียภาษีจากทรัพย์สินทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและนอกประเทศ

           บุคคลตาม (3) ให้เสียภาษีจากทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย

      2. นิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย ได้แก่ นิติบุคคลที่ถือว่าเป็นบุคคลมี่มีสัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

          (1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือ

          (2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายในประเทศไทย หรือ

          (3) เป็นนิติบุคคลที่ผู้มีสัญชาติไทย ถือหุ้นเกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วในขณะมีสิทธิได้รับมรดก หรือ

          (4) เป็นนิติบุคคลที่ผู้มีสัญชาติไทย เป็นผู้มีอำนาจบริหารกิจการเกินกึ่งหนึ่งของคณะบุคคลซึ่งมีอำนาจบริหารกิจการทั้งหมด

          นิติบุคคลตาม (1) – (4) ให้เสียภาษีการรับมรดกจากมรดกที่ได้รับเป็นทรัพย์สินทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและนอกประเทศ
       
      3. กรณีผู้ที่ได้รับมรดกเป็นนิติบุคคลที่มิได้ถือว่าเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยตาม 2. แต่ได้รับมรดกอันเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย ให้เสียภาษีจากทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว

คุณสมบัติผู้ประกอบการที่ประสงค์เป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว

     1. เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
         1.1 สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ต้องมีเงินทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วไม่ต่ำกว่า  2,000,000 บาท
        1.2 สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ ต้องมีเงินทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท
    2. ต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเสียภาษีในอัตราร้อยละ 7
    3. มีความมั่นคงต่อเนื่องในการประกอบกิจการและมีประวัติการเสียภาษีอากรที่ดี

วิธียื่นคําขออนุมัติ
สามารถยื่นแบบคําขออนุมัติเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยวได้ 2 ทาง
  1. ยื่นแบบกระดาษโดยใช้แบบฟอร์ม คท.1
     1.1 ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่ ซึ่งเป็นที่ ตั้งของสํานักงานใหญ่ หรือ
     1.2  กรณีสถานประกอบการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่  ให้ยื่น ณ สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ หรือจะยื่นผ่านสํานักงานสรรพากรพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของสํานักงานใหญ่
  2. ยื่นคําขอผ่านทางอินเทอร์เน็ตwww.rd.go.th/vrt
 
สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
โทร(662) 134-0674-8  FAX (662) 134-0671-3

ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
โทร(662) 535-6575-7  FAX (662) 535-6578

ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
โทร(6653) 922-245, 277-265  FAX (6653) 277-219

ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
โทร(6676) 328-267  FAX (6676) 328-266

ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่
โทร(6674) 227-294  FAX (6674) 273-845

ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
โทร(6638) 245-966  FAX (6638) 245-967

ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
โทร(6675) 701-616  FAX (6675) 663-633

ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย
โทร(6677) 428-511  FAX (6677) 420-946

กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว
โทร(662) 272-8196-8  FAX (662) 617-3559

www.rd.go.th/vrt E-mail : vrefund@rd.go.th

การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว

การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว

หลักเกณฑ์การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
• นักท่องเที่ยวที่มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• สินค้าที่มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• แบบคําร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับนักท่องเที่ยว(ภ.พ. 10)
• สถานที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ขั้นตอนการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ผังทางเดินการขอคืนภาษี  ณ ท่าอากาศยานฯ
• ตารางอัตราการคืนภาษี มูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว

 ผู้ประกอบการ
• คุณสมบั ติผู้ประกอบการที่ประสงค์เป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว
• วิธียื่นคําขออนุมัติ

 สถานที่ติดต่ อและหมายเลขโทรศัพท์
นักท่องเที่ยวที่มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
1. ไม่เป็นผู้มี สัญชาติไทย
2. ไม่เป็นผู้มีภูมิลําเนาในประเทศไทย
3. ไม่เป็นนักบินหรือลูกเรือของสายการบินที่เดินทางออกนอกประเทศไทย
4. เดินทางออกนอกประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
5. ซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว โดยให้สังเกตสัญลักษณ์ VAT REFUND for Tourists ปิดแสดงไว้ที่ร้านค้า
6. ซื้อสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วไม่ต่ํากว่า 2,000 บาท จากสถานประกอบการแห่งเดียวกันในวันเดียวกัน

สินค้าที่มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
1. ต้องเป็นสินค้า ไม่ใช่ค่าบริการ
2. เป็นสินค้าที่ ซื้อจากร้านค้าที่เป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยวซึ่งมีป้ายแสดงสัญลักษณ์ VAT REFUND for Tourists
3. เป็นสินค้าที่ นําออกนอกประเทศ พร้อมการเดินทางโดยเครื่องบิน ภายใน 60 วัน โดยนับวันที่ซื้อสินค้าเป็นวันแรก
4. ไม่เป็นสินค้าต้องห้ามนําออกนอกราชอาณาจักร เช่น วัตถุระเบิด อาวุธปืน อัญมณีที่ยังไม่ได้ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือน
5. สินค้าต้องผ่านการตรวจจากศุลกากร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
6. กรณีซื้อสินค้าราคาแพง ที่กรมสรรพากรกําหนด5 ชนิด ได้แก่ อัญมณีที่ ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือน ทองรูปพรรณ นาฬิกา แว่นตา ปากกา มูลค่าชิ้นละตั้งแต่10,000 บาทขึ้นไป ต้องนําผ่านสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง เข้าไปให้เจ้าพนักงานสรรพากรตรวจและประทับตราลงนามกํากับอีกครั้งด้วย

คำศัพท์แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแบบแสดงรายการภาษี ใช้เพื่อความเข้าใจและการสื่อสารเท่านั้น

Personal Income Tax : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

คำศัพท์
ความหมายของคำ
Additional Filing ยื่นเพิ่มเติม
Address of representative ที่อยู่ของผู้แทน
Allowance and Exemption after Deduction of Expenses รายการลดหย่อนและยกเว้นหลังจากหักค่าใช้จ่าย
Assessable Income Under Section 40 (1) (2) รายการเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) (2)
Community Enterprise under Community Enterprise Promotion Act B.E.2548 วิสาหกิจชุมชนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548
Country ประเทศ
Date of Birth วันเดือนปีเกิด
Deceased during tax year ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี
Dividend tax credit from item เครดิตภาษีเงินปันผล
Dividends from foreign companies เงินปันผลฯ จากบริษัทต่างประเทศ
Divorced during tax year หย่าระหว่างปีภาษี
Divorced/Widowed หม้าย
Filing Status สถานะการยื่นแบบแสดงรายการ
Government pension fund เงินสะสม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
Group of persons คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
Has income under Section 40 (1) only and filing separately มีเงินได้มาตรา 40 (1) ประเภทเดียวและแยกยื่นแบบ
Has income under Section 40 (1)-(8) มีเงินได้มาตรา 40 (1)-(8)
Has no income ไม่มีเงินได้
I hereby certify that all items declared are true and have attached supporting documents and attachment forms . ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แสดงไว้เป็นความจริงทุกประการพร้อมนี้ได้แนบหลักฐานใบแสดงสิทธิฯ และใบแสดงเงินได้
I hereby request a refund of the tax overpaid above in the amount of …………… baht ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอคืนเงินภาษีที่ชำระไว้เกินเป็นจำนวนเงิน .....บาท
In case spouse has no income and is a foreigner, please specify กรณีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าวและไม่มีเงินได้โปรดระบุ
Income from sales of immovable properties acquired in a non-commercial and non-profitable manner and opted to pay tax separate from other income รายการเงินได้จากการ ขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไรและเลือกเสีย ภาษีโดยไม่นำไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่นๆ
Income from sales of unit in Retirement Mutual Fund เงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนให้กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Individual บุคคลธรรมดา
Interest, negotiable or debt instrument discount (if taxpayer does not select to pay tax at the rate of 15 percent) ดอกเบี้ยผลต่างระหว่าง ราคาไถ่ถอนกับราคาซื้อตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ฯ ซึ่งผู้รับเป็นผู้ทรงครั้งแรก (เฉพาะที่ไม่เลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 15)
Joint filing รวมคำนวณ
Less purchasing price Gains เงินส่วนต่างกรณีราคาขายมากกว่าราคาทุน
Marital status สถานภาพสมรส
Marriage existed throughout this tax year สมรสและอยู่ร่วมกันตลอดปีภาษี
Married สมรส
Married during this tax year สมรสระหว่างปีภาษี
Nationality สัญชาติ
Non-registered ordinary partnership ห้างหุ้นส่วนสามัญ
Passport No. เลขที่หนังสือเดินทาง
Personal Income Tax Return for taxpayer with income not only from employment แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป
Personal Income Tax Return for taxpayer with only income from employment under Section 40 (1)of the Revenue Code Only แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทเดียว
Private teacher aid fund contribution เงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน
Provident fund contribution เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Regular Filing ยื่นปกติ
Relationship to taxpayer ความสัมพันธ์กับผู้มีเงินได้
Rental of properties การให้เช่าทรัพย์สิน
Representative ผู้แทน
Request for Tax refund คำร้องขอคืนเงินภาษี
Securities and Exchange law พ.ร.บ. หลักทรัพย์
Separate filing แยกยื่นแบบแสดงรายการ
Separate filing only Section 40 (1) แยกยื่นเฉพาะมาตรา 40 (1)
Severance pay under Labor Law เงินค่าชดเชยที่ได้รับตามกฎหมายแรงงาน
Share of profits from mutual fund (if taxpayer does not select to pay tax at the rate of 10 percent) เงินปันผลฯ จากกองทุนรวม ฯลฯ(เฉพาะที่ไม่เลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 10)
Signature ลงลายมือชื่อ
Single โสด
Spouse คู่สมรส
Statement of Certification คำรับรอง
Tax Overpaid ภาษีที่ชำระไว้เกิน
Tax Payable ภาษีที่ชำระเพิ่มเติม
Taxpayer ผู้มีเงินได้
Taxpayer Identification No. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
Taxpayer Status สถานภาพของผู้มีเงินได้
The donor must be an individual with Thai citizenship ผู้บริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมืองต้องเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย
Trade Name ชื่อสถานประกอบการ
Undivided estate กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง
Unit in Long-Term Equity Fund หน่วยลงทุนคืนให้กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
หมายเหตุ : ข้อมูลคำศัพท์ภาษาอังกฤษนี้ใช้เพื่อความเข้าใจและการสื่อสารเท่านั้น