คำร้อง / คำขอ อื่น ๆ


Download แบบคำร้อง / คำขอ อื่น ๆ ประกอบด้วย เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย อากรแสตมป์


เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

 • สัญญาจัดตั้งคณะบุคคล
 • สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ
 • ล.ป.10.1 คำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/แก้ไขรายละเอียดผู้เสียภาษีประเภทบุคคลธรรมดา
 • ล.ป.10.2 คำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/แก้ไขรายละเอียดผู้เสียภาษีประเภทห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล
 • เอกสารแนบ 1
 • เอกสารแนบ 2
 • เอกสารแนบ 3
 • ล.ป.10.3 คำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/แก้ไขรายละเอียดผู้เสียภาษีประเภทนิติบุคคล
 • ล.ป.10.4 คำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/แก้ไขรายละเอียดผู้เสียภาษีประเภทผู้จ่ายเงินได้

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

 • ภ.ธ.01 แบบคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • ภ.ธ.02 แบบคำขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะรวมกัน
 • ภ.ธ.02.1 แบบคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะรวมกัน
 • ภ.ธ.04 แบบคำขอรับใบแทนทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • ภ.ธ.09 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

 • ป.ป.01 แบบคำขอแก้ไขข้อมูลภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 • ส่วนที่ 2 ป.ป.01 ส่วนที่ 2 รายละเอียดข้อมูลที่ขอแก้ไขในใบแนบแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 • ป.ป.02 แบบคำขออนุโลมการยื่นแบบกรณีใช้แบบผิดประเภท
 • ส่วนที่ 2 ป.ป.02 ส่วนที่ 2 รายละเอียดข้อมูลที่ขออนุโลมใบแนบแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 • หนังสือแจ้งความตามประมวลรัษฎากร
 • ศก.1 บัญชีนำส่งแฟ้มเอกสารเพื่อจัดเก็บ

อากรแสตมป์

 • อ.ส.11 สัญญาซื้อแสตมป์อากรไปจำหน่าย
 • อ.ส.11.1 คำขอเป็นคู่สัญญาซื้อแสตมป์อากรไปจำหน่าย