คำศัพท์แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแบบแสดงรายการภาษี ใช้เพื่อความเข้าใจและการสื่อสารเท่านั้น

Personal Income Tax : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

คำศัพท์
ความหมายของคำ
Additional Filing ยื่นเพิ่มเติม
Address of representative ที่อยู่ของผู้แทน
Allowance and Exemption after Deduction of Expenses รายการลดหย่อนและยกเว้นหลังจากหักค่าใช้จ่าย
Assessable Income Under Section 40 (1) (2) รายการเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) (2)
Community Enterprise under Community Enterprise Promotion Act B.E.2548 วิสาหกิจชุมชนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548
Country ประเทศ
Date of Birth วันเดือนปีเกิด
Deceased during tax year ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี
Dividend tax credit from item เครดิตภาษีเงินปันผล
Dividends from foreign companies เงินปันผลฯ จากบริษัทต่างประเทศ
Divorced during tax year หย่าระหว่างปีภาษี
Divorced/Widowed หม้าย
Filing Status สถานะการยื่นแบบแสดงรายการ
Government pension fund เงินสะสม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
Group of persons คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
Has income under Section 40 (1) only and filing separately มีเงินได้มาตรา 40 (1) ประเภทเดียวและแยกยื่นแบบ
Has income under Section 40 (1)-(8) มีเงินได้มาตรา 40 (1)-(8)
Has no income ไม่มีเงินได้
I hereby certify that all items declared are true and have attached supporting documents and attachment forms . ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แสดงไว้เป็นความจริงทุกประการพร้อมนี้ได้แนบหลักฐานใบแสดงสิทธิฯ และใบแสดงเงินได้
I hereby request a refund of the tax overpaid above in the amount of …………… baht ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอคืนเงินภาษีที่ชำระไว้เกินเป็นจำนวนเงิน .....บาท
In case spouse has no income and is a foreigner, please specify กรณีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าวและไม่มีเงินได้โปรดระบุ
Income from sales of immovable properties acquired in a non-commercial and non-profitable manner and opted to pay tax separate from other income รายการเงินได้จากการ ขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไรและเลือกเสีย ภาษีโดยไม่นำไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่นๆ
Income from sales of unit in Retirement Mutual Fund เงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนให้กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Individual บุคคลธรรมดา
Interest, negotiable or debt instrument discount (if taxpayer does not select to pay tax at the rate of 15 percent) ดอกเบี้ยผลต่างระหว่าง ราคาไถ่ถอนกับราคาซื้อตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ฯ ซึ่งผู้รับเป็นผู้ทรงครั้งแรก (เฉพาะที่ไม่เลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 15)
Joint filing รวมคำนวณ
Less purchasing price Gains เงินส่วนต่างกรณีราคาขายมากกว่าราคาทุน
Marital status สถานภาพสมรส
Marriage existed throughout this tax year สมรสและอยู่ร่วมกันตลอดปีภาษี
Married สมรส
Married during this tax year สมรสระหว่างปีภาษี
Nationality สัญชาติ
Non-registered ordinary partnership ห้างหุ้นส่วนสามัญ
Passport No. เลขที่หนังสือเดินทาง
Personal Income Tax Return for taxpayer with income not only from employment แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป
Personal Income Tax Return for taxpayer with only income from employment under Section 40 (1)of the Revenue Code Only แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทเดียว
Private teacher aid fund contribution เงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน
Provident fund contribution เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Regular Filing ยื่นปกติ
Relationship to taxpayer ความสัมพันธ์กับผู้มีเงินได้
Rental of properties การให้เช่าทรัพย์สิน
Representative ผู้แทน
Request for Tax refund คำร้องขอคืนเงินภาษี
Securities and Exchange law พ.ร.บ. หลักทรัพย์
Separate filing แยกยื่นแบบแสดงรายการ
Separate filing only Section 40 (1) แยกยื่นเฉพาะมาตรา 40 (1)
Severance pay under Labor Law เงินค่าชดเชยที่ได้รับตามกฎหมายแรงงาน
Share of profits from mutual fund (if taxpayer does not select to pay tax at the rate of 10 percent) เงินปันผลฯ จากกองทุนรวม ฯลฯ(เฉพาะที่ไม่เลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 10)
Signature ลงลายมือชื่อ
Single โสด
Spouse คู่สมรส
Statement of Certification คำรับรอง
Tax Overpaid ภาษีที่ชำระไว้เกิน
Tax Payable ภาษีที่ชำระเพิ่มเติม
Taxpayer ผู้มีเงินได้
Taxpayer Identification No. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
Taxpayer Status สถานภาพของผู้มีเงินได้
The donor must be an individual with Thai citizenship ผู้บริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมืองต้องเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย
Trade Name ชื่อสถานประกอบการ
Undivided estate กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง
Unit in Long-Term Equity Fund หน่วยลงทุนคืนให้กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
หมายเหตุ : ข้อมูลคำศัพท์ภาษาอังกฤษนี้ใช้เพื่อความเข้าใจและการสื่อสารเท่านั้น

ภาษีเงินได้ของมูลนิธิหรือสมาคมที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

              หน้าที่ของมูลนิธิหรือสมาคมที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล


               (1) ต้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
               (2) ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเมื่อจ่ายเงินให้แก่ผู้รับ
               (3) ต้องจัดทำบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งกรมสรรพากร
               (4) ต้องยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษี
               การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

               มูลนิธิหรือสมาคมซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จะต้องยื่นคำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ล.ป.10) ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือวันที่เริ่มประกอบกิจการในประเทศไทย แล้วแต่วันใดจะเป็นวันหลัง
               สถานที่ยื่นคำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

               (1) มูลนิธิหรือสมาคมซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครในท้องที่ที่สำนัก งานใหญ่ตั้งอยู่
               (2) มูลนิธิหรือสมาคมซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่น ให้ยื่นคำร้อง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในจังหวัดที่สำนักงาน ใหญ่ของมูลนิธิหรือสมาคม ตั้งอยู่
               (3) มูลนิธิหรือสมาคมสามารถยื่นคำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรประเภท นิติบุคคลโดยผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ที่ http://www.rd.go.th โดยระบบจะให้บันทึกข้อมูลรายการต่าง ๆ เช่น เลขทะเบียนนิติบุคคล วันที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ รอบระยะเวลาบัญชี และลักษณะการเป็นนิติบุคคล เป็นต้น
               การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

               มูลนิธิหรือสมาคมต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเมื่อจ่ายเงินได้ดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้รับ ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา หรือภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วแต่กรณี ดังนี้

               1. เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน
               2. เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือจากการรับทำงานให้
               3. ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น ๆ
               4. เงินได้ประเภทดอกเบี้ย เงินปันผล ฯลฯ
               5. เงินได้ประเภทค่าเช่าทรัพย์สินฯ
               6. เงินได้ค่าวิชาชีพอิสระ
               7. เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญ นอกจากเครื่องมือ
               8. เงินได้จากธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการอื่น ๆ นอกจากที่ระบุไว้ใน 1. ถึง 7. เฉพาะที่เป็นเงินได้จากการจ้างทำของ รางวัลจากการประกวดแข่งขัน ชิงโชค ค่าโฆษณา ค่าแสดงที่จ่ายให้นักแสดงสาธารณะ รางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์อย่างอื่นเนื่องจากการส่งเสริมการขาย การประกันวินาศภัย การขนส่ง (ไม่รวมค่าโดยสารสำหรับการขนส่งสาธารณะ) การให้บริการอื่นๆ (ไม่รวมถึงค่าบริการของโรงแรม ค่าบริการของภัตตาคาร และค่าเบี้ยประกันชีวิต)
               การจัดทำบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี

               ผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ต้องจัดทำบัญชีพิเศษแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการนำส่งให้แก่ผู้รับเงิน โดยรวมจำนวนที่จ่ายเป็นประจำวัน และรวมยอดเป็นรายเดือน เมื่อสิ้นวันสุดท้ายของเดือนและต้องเก็บรักษาบัญชีพิเศษดังกล่าวไว้ไม่น้อย กว่า 5 ปี ที่สำนักงานที่มีการจ่ายเงิน
               กรณียกเว้นไม่ต้องจัดทำบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี

               1. การจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยตั๋วเงินของธนาคาร สหกรณ์ บริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้น สำหรับให้กู้ยืมเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม
               2. กรณีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในบังคับ ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และต้องนำส่งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะที่ มีการจดทะเบียน
               3. กรณีอื่นตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด
               การยื่นแบบแสดงรายการและการนำส่งภาษี

               มูลนิธิหรือสมาคมผู้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย พร้อมทั้งนำเงินภาษีส่งภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนที่มีการจ่ายเงิน
               แบบแสดงรายการที่ใช้ยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

               1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย

                   (1) ภ.ง.ด.1 ใช้สำหรับนำส่งภาษีเป็นรายเดือน กรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินได้จากตำแหน่งงานที่ทำ การรับทำงานให้ เช่น ค่านายหน้า ค่าบำเหน็จ ฯลฯ ตามมาตรา 40(1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร
                   (2) ภ.ง.ด.1 ก ใช้สำหรับแสดงรายการสรุปการจ่ายเงินได้และจำนวนเงินภาษีที่ได้นำส่งไว้ในปี ภาษีที่ล่วงมาแล้ว กรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมินประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง ค่านายหน้า หรือบำเหน็จ ฯลฯ ตามมาตรา 40(1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดเวลายื่นแบบภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป
                   (3) ภ.ง.ด.2 ใช้สำหรับนำส่งภาษีเป็นรายเดือน กรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินประเภทค่าสิทธิ ดอกเบี้ย เงินปันผล ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนตราสารหนี้หรือตราสารทุน ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3) และ (4) แห่งประมวลรัษฎากร
                   (4) ภ.ง.ด.2 ก ใช้สำหรับแสดงรายการสรุปการจ่ายเงินได้และจำนวนเงินภาษีที่ได้นำส่งในปีภาษี ที่ล่วงมาแล้ว กรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมินประเภทค่าสิทธิ ดอกเบี้ย เงินปันผล ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนตราสารหนี้หรือตราสารทุน ฯลฯ ตามมาตรา 40(3) และ (4) แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดเวลายื่นแบบภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป
                   (5) ภ.ง.ด.3 ใช้สำหรับนำส่งภาษีเป็นรายเดือน กรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินประเภทค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าวิชาชีพอิสระ การรับเหมา การรับจ้างทำของ หรือเงินได้จากการประกอบธุรกิจการพาณิชย์ ฯลฯ ตามมาตรา 40(5) ถึง (8) แห่งประมวลรัษฎากร
               2. ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย

                   (1) ภ.ง.ด.53 ใช้สำหรับนำส่งภาษีกรณีจ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
                   (2) ภ.ง.ด.54 ใช้สำหรับนำส่งภาษี สำหรับ
                        (ก) กรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2)-(6) แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายจากหรือในประเทศไทย และมีหน้าที่ต้องหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายและนำส่ง
                        (ข) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จำหน่ายเงินกำไรหรือเงินประเภทอื่น ใดที่กันไว้จากกำไรหรือที่ถือได้ว่าเป็นเงินกำไรออกไปจากประเทศไทย

รายชื่อผู้ประกอบการที่จำหน่ายซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานซอฟต์แวร์ของกรมสรรพากร

และเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 4 กรกฏาคม  2557
ลำดับที่ ชื่อผู้ประกอบการ เลขประจำตัว
1 บริษัท 662 ซิสเต็มส์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด 0356
2 บริษัท กระจกสยามการ์เดียน จำกัด 0296
3 บริษัท กริฟฟอน จำกัด 0002
4 บริษัท กรุงเทพซากุระ ซอฟท์แวร์ เซอร์วิส จำกัด 0233
5 นาย กวี วุฒิเจ็งเจริญ 0360
6 บริษัท ก็อปปี้ไร้ท์ จำกัด 0167
7 บริษัท การบัญชีและคอมพิวเตอร์ จำกัด 0342
8 บริษัท ก้าวเคียงกัน จำกัด 0469
9 บริษัท เกสรี อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด 0320
10 บริษัท แกรนด์ ลีนุกซ์ โซชูชั่น จำกัด 0512
11 บริษัท โกลเดนเกท คอมพิวเตอร์ จำกัด 0003
12 บริษัท คริสตอลซอฟท์แวร์แพ็คเกจ จำกัด 0168
13 บริษัท ครีเอ็นเทค จำกัด 0004
14 บริษัท คลาวด์เมท จำกัด 0477
15 บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด 0005
16 บริษัท คอมพ์ ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด 0176
17 บริษัท คอมพิวเซอร์วิส พันธุ์ทิพย์ จำกัด 0204
18 บริษัท คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด 0006
19 บริษัท คอมพิวเตอร์ พอยท์ (ประเทศไทย) จำกัด 0007
20 บริษัท คอมพิวเตอร์ อินทิเกรเตด มานูแฟคเจอริ่ง จำกัด 0008
21 บริษัท คอมพิวเตอร์ เอจ เทคโนโลยี จำกัด 0009
22 บริษัท คอมพิวเตอร์คอนเซ็ปต์ จำกัด 0397
23 บริษัท คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์คอนซัลทิง จำกัด 0177
24 บริษัท คอมพิวเตอร์แมน จำกัด 0010
25 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมพิวเตอร์ไลเบรริ 0193
26 บริษัท คอมพิวเตอร์แอนด์คอนซัลแตนท์ เซอร์วิสเซสจำ 0339
27 บริษัท คอมพิวเทคไมโครซอฟท์แวร์ จำกัด 0452
28 บริษัท คอมพิวเทคไมโครซิสเท็ม จำกัด 0011
29 บริษัท คอมพิวเพาเวอร์ จำกัด 0306
30 บริษัท คอมพิวเมชั่น จำกัด 0222
31 บริษัท คอมเพล็กซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด 0012
32 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมแพท 0498
33 บริษัท คอมเมอร์เชียลซอฟท์แวร์ เซอร์วิส จำกัด 0301
34 บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด 0275
35 บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าด (ประเทศไทย) จำกัด 0251
36 บริษัท คิว เอ ดี ไอแอนด์ไอ จำกัด 0387
37 บริษัท คิวอาร์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0013
38 บริษัท คิวเอส ซอฟท์แวร์ ซิสเต็มท์ จำกัด 0525
39 บริษัท คูณทวีกรุ๊ป (1994) จำกัด 0371
40 บริษัท คูเปอร์ แอนด์ ลีแบรนด์ แอสโซซิเอท จำกัด 0015
41 บริษัท เค วี เค จำกัด 0016
42 บริษัท เค เอ็ม ซี อาร์คิเทคแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด 0325
43 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคนไมโครซิสเต็มส์ 0196
44 บริษัท เคพี ซอฟท์ จำกัด 0529
45 บริษัท เคร์ล คอมพิวเตอร์ จำกัด 0001
46 บริษัท เคล็กสเพิร์ก (ประเทศไทย) จำกัด 0017
47 บริษัท เคอร์เนล คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกั 0184
48 บริษัท เคอร์เนล โซลูชั่น จำกัด 0185
49 บริษัท เคอร์เนิล คอนซัลติ้ง จำกัด 0511
50 บริษัท เคิร์ช จำกัด 0336
51 บริษัท เคี่ยนหงวน คอมเมอร์เชียน จำกัด 0018
52 บริษัท เคี่ยนหงวนวิสาหกิจ จำกัด 0245
53 บริษัท แคสคอม จำกัด 0475
54 บริษัท โคแมนชี่ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 0328
55 บริษัทโคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0437
56 บริษัท จักรวาล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 0019
57 บริษัท จาสเทค (ประเทศไทย) จำกัด 0181
58 บริษัท จูปิเตอร์ ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด 0454
59 บริษัท เจ เอส จีจำกัด 0430
60 บริษัท เจนคอมพ์ จำกัด 0389
61 บริษัทเจนเม็กซ์ โซลูชั่นส์จำกัด 0426
62 บริษัท เจเนซิส อินโฟแคด จำกัด 0255
63 บริษัท ฉวนไท่ จำกัด 0514
64 บริษัท ชินวัตร คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 0020
65 บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกั 0299
66 บริษัท เช็คพอยต์ ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด 0449
67 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด 0278
68 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ อีดีพี 0346
69 บริษัท ซอฟต์ ซิสเต็มส์ จำกัด 0021
70 บริษัท ซอฟต์โปรดัคท์ จำกัด 0178
71 บริษัท ซอฟต์แพ็ค จำกัด 0231
72 บริษัท ซอฟต์เวฟ จำกัด 0023
73 บริษัท ซอฟต์แวร์ ซัพพลาย จำกัด 0273
74 บริษัท ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด 0024
75 บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 (นอร์ธเทอร์น) จำกัด 0221
76 บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด 0022
77 บริษัท ซอฟท์คอนโทรล จำกัด 0450
78 บริษัท ซอฟท์เวิร์ค (1993) จำกัด 0209
79 บริษัท ซอฟท์แวร์ มิชชั่น จำกัด 0025
80 บริษัท ซอฟท์แวร์ดีไซน์ จำกัด 0347
81 บริษัท ซอฟท์แวร์เปอร์เซ็ปชั่น จำกัด 0188
82 บริษัท ซอฟท์แวร์ลิ้งค์จำกัด 0444
83 บริษัท ซันคัลเลอร์ โอ.เอ จำกัด 0354
84 บริษัท ซัม ซิสเต็มส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด 0026
85 บริษัท ซัมมิทคอมพิวเตอร์ จำกัด 0027
86 บริษัท ซิคนิฟาย จำกัด 0507
87 บริษัท ซิตี้ซอฟท์ จำกัด 0455
88 บริษัท ซินเนอร์จิเนียริ่ง จำกัด 0028
89 บริษัท ซิโนเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด 0031
90 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 0310
91 บริษัท ซิสเต็ม คิคากุ จำกัด 0359
92 บริษัท ซิสเต็มโปร จำกัด 0210
93 บริษัท ซิสเทกซ์ อินโฟโปร จำกัด 0029
94 บริษัท ซิสไอคอน จำกัด 0300
95 บริษัท ซี ดี จี ซิสเต็มส์ จำกัด 0032
96 บริษัท ซี พี ซิสเต็มส์ จำกัด 0033
97 บริษัท ซี สไมล์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 0448
98 บริษัท ซีคอม จำกัด 0034
99 บริษัท ซีเนียร์ ซิสเต็ม จำกัด 0326
100 บริษัท ซีเนียร์คอม จำกัด 0322
101 บริษัท ซีเนียร์ซอฟท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 0518
102 บริษัท ซีโนบริต จำกัด 0030
103 บริษัท ซีพี ซอฟต์แวร์ 1994 จำกัด 0223
104 บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด 0460
105 บริษัท ซีเอช อินเตอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด 0035
106 บริษัท ซีเอสเอ็น จำกัด 0242
107 บริษัท ซีเอสเอสแอล จำกัด 0036
108 บริษัท ซีแอล คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 0246
109 บริษัทซูมิโทรนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 0424
110 บริษัท เซ็นทรัล บิสิเนสโซลูชั่น จำกัด 0505
111 บริษัท เซ็นทรัล อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด 0225
112 บริษัท แซคโซลูชั่น จำกัด 0235
113 บริษัท แซดไดเร็คทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด 0433
114 บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ จำกัด 0286
115 บริษัท ไซเฟอร์ กรุ๊ป จำกัด 0213
116 บริษัท ไซมิกซ์ เอเชีย จำกัด(ยกเลิก) 0207
117 บริษัท ไซแมท ซิสเต็มส์ จำกัด 0364
118 บริษัท ณัฐซอฟท์จำกัด 0438
119 บริษัท ดอทลายน์ จำกัด 0165
120 บริษัท ดับเบิ้ล ไพน์ จำกัด 0038
121 บริษัท ดับเบิล เอ็ม เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์ จำกัด 0500
122 บริษัท ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด 0201
123 บริษัท ดาต้าแมท จำกัด (มหาชน) 0040
124 นาย ดำรงค์ ตั้งสถาเจริญพร 0369
125 บริษัท ดิจิตอล อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด 0041
126 บริษัท ดิจิตอล อีควิบเม้นท์ จำกัด 0042
127 บริษัท ดิจิตอล เอ็กซ์พีเรียนส์ แอนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด 0465
128 บริษัท ดิไอเดีย คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 0163
129 บริษัท ดี ที เอส (ไทย) จำกัด 0214
130 บริษัท ดีซายน์ แล็บ จำกัด 0399
131 บริษัท ดีทีซอฟต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 0043
132 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด 0416
133 บริษัท เดต้าเอ๊กซ์เพรส จำกัด 0039
134 บริษัท เดอะเพาเวอร์สเตชั่น จำกัด 0203
135 บริษัท เดอะแวลลู ดาต้า จำกัด 0044
136 บริษัท เดอะแวลลูซิสเต็มส์ จำกัด 0241
137 บริษัท แดนซิสเต็ม (ไทยแลนด์) จำกัด 0353
138 บริษัท ไดนามิค คอมพิวเตอร์ จำกัด 0045
139 บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ อุตสาหกรรม จำกัด 0332
140 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 0451
141 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 0343
142 บริษัท ไตรคอมซิสเต็มส์ จำกัด 0335
143 บริษัท ทรัยฟอร์ส โกลบอล โซลูชั่นส์ จำกัด 0510
144 บริษัท ทริลเลี่ยน ไบทส์ จำกัด 0249
145 บริษัท ทรีไอ อินโฟเทค (ประเทศไทย) จำกัด 0492
146 บริษัท ทาส์ค คอมพิวเตอร์ จำกัด 0046
147 บริษัท ที เอส ดี ซอฟท์แวร์ คอนซัลเท้นท์ จำกัด 0334
148 บริษัท ที ไอ เอส คอนซัลแทนส์จำกัด 0047
149 บริษัท ที.เอ.พี.94 ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 0202
150 บริษัท ที.เอ็น.-นิกซ์ดอร์ฟ คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ 0200
151 บริษัท ทีซี ซอฟท์แวร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 0216
152 บริษัท ทีพีเอ็น คอนซัลแทนท์ แอนด์ โซลูชั่น 0421
153 บริษัท ที-วิน ซิสเต็ม จำกัด 0266
154 บริษัท ทีแอนด์เอฟ บิวซิเนส จำกัด 0048
155 บริษัท เทคแคร์ ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ จำกัด 0049
156 บริษัท เทคโซนจำกัด 0230
157 บริษัท เทคทูร่า (ประเทศไทย) จำกัด 0459
158 บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด 0050
159 บริษัท เทคโนโลยี่ซัพพลาย จำกัด 0051
160 บริษัท เทรลลีส เซอร์วิส จำกัด 0407
161 บริษัท เทรินคีย์ ซิสเต็ม จำกัด 0355
162 บริษัท เทเลคอม โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 0292
163 บริษัท เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 0293
164 บริษัท เทิร์นออนเทค (เอเซีย) จำกัด 0516
165 บริษัท แทนเด็ม คอมพิวเตอร์เนชั่นแนล อินคอร์ปอเรเต็ด 0363
166 บริษัท โทเทิ่ล คอมมิวนิเคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0358
167 บริษัท ไทย ซิสลาโบ จำกัด 0441
168 บริษัท ไทยการ์เมนท์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด 0236
169 บริษัท ไทยเชลล์เอ็กซพลอเรชั่น แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด 0279
170 บริษัท ไทยซอฟท์ จำกัด 0052
171 บริษัท ไทยดีบีมี จำกัด 0274
172 บริษัท ไทยทัศน์ ซอฟต์แวร์ จำกัด 0379
173 บริษัท ไทยเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ จำกัด 0055
174 บริษัท ไทยโปรซ๊อฟ จำกัด 0522
175 บริษัท ไทยพัฒนาระบบ จำกัด 0314
176 บริษัท ไทยสตาร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด 0053
177 บริษัท ไทยสแตนดาร์ด โซลูชั่น จำกัด 0054
178 บริษัท ไทยอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด (มหาชน) 0491
179 บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด 0247
180 บริษัท ไทยอินฟอร์เมติก ซิสเต็มส์ จำกัด 0244
181 บริษัท ไทยแอพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ จำกัด 0056
182 บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด 0250
183 นาย ธนพงษ์ วัฒนะ 0323
184 บริษัท ธรรมนิติคอมพิวเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด 0057
185 นาย ธวิทชัย ไสยสมบัติ 0282
186 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นว-อินโฟร์เทค 0386
187 บริษัท นอร์ทแลนด์ คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด 0261
188 บริษัท นาวี่เวิลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด 0404
189 บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด 0280
190 บริษัท นิว ซิสเต็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด 0263
191 บริษัท นิว ซิสเต็ม เซอร์วิส จำกัด 0217
192 บริษัท นีโอ ซิสเต็มส์ จำกัด 0058
193 บริษัท เน็ตทูยู จำกัด 0464
194 บริษัท เน็ทเวิร์ด แอ็ดไวเซอรี่ ทีม จำกัด 0268
195 บริษัท เน็ทสยาม จำกัด 0059
196 บริษัท เนสท์เล่ โปรดักท์ส (ไทยแลนด์) จำกัด 0240
197 บริษัท โนว์บอท จำกัด 0060
198 บริษัท บริด ซิสเต็มส์ จำกัด 0376
199 บริษัท บลิสเวย์ เอ็ม.ไอ.เอส จำกัด 0061
200 บริษัท บอมบ์ซิสเต็มส์ จำกัด 0183
201 บริษัท บอร์ดเวย์ เมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด 0062
202 บริษัท บอสส์ เทคโนโลยี คอนซัลแตนส์ จำกัด 0394
203 บริษัท บางกอกดาต้าเซนเตอร์จำกัด 0063
204 บริษัท บางกอกอินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด 0064
205 บริษัท บ้านเชียง จำกัด 0227
206 บริษัท บ้านซอฟต์แวร์ จำกัด 0239
207 บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด 0303
208 บริษัท บานบิสซิเนสซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0380
209 บริษัทบ้านแพนรีเสิร์ชแลบบอราทอรี่จำกัด 0434
210 บริษัท บิ๊ก คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 0409
211 บริษัท บิซิคอม คอมพิวเตอร์ จำกัด 0065
212 บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด 0066
213 บริษัท บิซิเนส อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด 0229
214 บริษัท บิวซิเนส โซลูชั่น จำกัด 0067
215 บริษัท บิวซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 0014
216 บริษัท บิสซิเนส โซลูชั่นส์ ออนไลน์ จำกัด 0472
217 บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด 0192
218 บริษัท บิสซิเนส โลจิสติคส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 0308
219 บริษัท บิสเนส คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด 0212
220 บริษัท บิสแวร์ ซอฟต์แวร์โซลูชั่นส์ จำกัด 0398
221 บริษัท บิสสิเนส แอพพลิเคชั่น จำกัด 0166
222 บริษัท บี ซี เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0068
223 บริษัท บีซอฟท์ จำกัด 0481
224 บริษัท บีมอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0069
225 บริษัท เบทาโกร คอมพิวเตอร์ จำกัด 0070
226 บริษัท เบสท์ คอมพิวเตอร์ คลีนิค จำกัด 0071
227 บริษัท ไบท์เบรน จำกัด 0072
228 บริษัท ปัญญามีจำกัด 0427
229 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด 0352
230 บริษัท โปรซอฟต์ คอมเทค จำกัด 0237
231 บริษัท โปรซอฟท์ จำกัด 0074
232 บริษัท โปรเซสเซอร์ กรุ๊ป จำกัด 0075
233 บริษัท โปรฟิทซอฟท์ จำกัด 0483
234 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล คอมพิวเตอร์ จำกัด 0076
235 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เมนทิเนนซ์เซอร์วิส จำกัด 0077
236 บริษัท โปรมีสซีส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 0302
237 บริษัท โปร-ลายน์ จำกัด 0073
238 นางสาว พรเพชร รัตน์น้อยแสงศรี 0311
239 บริษัท พรอมมิส ยู จำกัด 0078
240 บริษัท พรอมิเนนท์ ซิสเต็ม แอพพลิเคชั่น จำกัด 0396
241 บริษัท พรีเมียร์ซอฟต์ จำกัด 0329
242 บริษัท พาร์ซิส ซอฟ แวร์ จำกัด 0517
243 บริษัท พารา แอดวานซ์ อินโฟเทค จำกัด 0344
244 บริษัท พี.พี.ที.เอส. ซิสเท็ม จำกัด 0458
245 บริษัท พี.เอส.พี.(ประเทศไทย) จำกัด 0079
246 บริษัท พีซี เพาเวอร์ จำกัด 0208
247 บริษัท พีซีเบรน จำกัด 0080
248 บริษัท เพนทาน่า โซลูชั่นส์ จำกัด 0381
249 บริษัท เพสิคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0081
250 บริษัท เพอร์เฟคท์อินโฟ จำกัด 0385
251 บริษัท เพาเวอร์ซิสเต็ม แอนด์ อิควิปเมนท์ จำกัด 0194
252 บริษัท เพาเวอร์อินโฟเมชั่นจำกัด 0431
253 บริษัท เพียวซอฟท์ จำกัด 0195
254 บริษัท แพลทติซอฟท์ จำกัด 0420
255 บริษัท ไพร์ซ วอเตอร์เฮาส์ อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด 0262
256 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ ริสค์แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด 0408
257 นาย ไพรัช ไพศาลยกิจ 0480
258 บริษัท ฟรานซิส คริปปส์ แอสโซซิเอท (ไอที) จำกัด 0254
259 บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ จำกัด 0220
260 บริษัท ฟาอีส คอมพิวเตอร์ จำกัด 0082
261 บริษัท ฟิเดลิโอ ซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด 0205
262 บริษัท ฟินลายน์ จำกัด 0083
263 บริษัท ฟินไลน์ จำกัด 0284
264 บริษัท ฟิวเจอร์ซอฟท์ จำกัด 0340
265 บริษัท ฟิวเจอร์เทคคอมพิวเตอร์ จำกัด 0162
266 บริษัท ฟีลอส ครีเอทีฟซอฟท์แวร์ จำกัด 0215
267 บริษัท ฟูจิสึ ซิสเต็มส์ บิซิเนส (ประเทศไทย) จำกัด 0084
268 บริษัท เฟลโลว์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0085
269 บริษัท โฟกัสวัน ซอฟต์แวร์ จำกัด 0528
270 บริษัท โฟร์ ซิสเต็มส์ จำกัด 0086
271 บริษัท โฟร์ ซีส์ ซัพพลาย จำกัด 0087
272 บริษัท ภัทรโปรเกรส จำกัด 0228
273 บริษัทภูเก็ตโปรแกรมเมอร์จำกัด 0428
274 บริษัท มาโคล่า (ประเทศไทย) จำกัด 0391
275 บริษัท มารูเบนิซอฟท์แวร์และเทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) 0333
276 บริษัท มินคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0418
277 บริษัท มิลเลนเนียม จำกัด 0349
278 บริษัท เมดิซอฟท์ จำกัด 0088
279 บริษัท เมโทรซอฟท์ จำกัด 0175
280 บริษัท เมโทรซิสเต็มท์ จำกัด (มหาชน) 0519
281 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 0089
282 บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด 0187
283 บริษัทเมโทร-อินฟิเนียม (ประเทศไทย)จำกัด 0436
284 บริษัท เมมเบอร์ ซอฟต์ จำกัด 0513
285 บริษัทเมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด 0400
286 บริษัท แม็กซ์ อินโฟ ซิสเต็ม จำกัด 0091
287 บริษัท แมงโก้ คอนซิลแตนท์ จำกัด 0523
288 บริษัท แมทธีเรียล ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 0291
289 บริษัท แมนนูแฟคเจอริ่ง ซิสเต็ม อิมพลีเมนเทชั่น จำกัด 0499
290 บริษัท แมนเนจเม้นท์ อินฟอร์เมชั่นคอลซัลแตนท์จำกั 0432
291 ห้างหุ้นส่วนจำกัดแมเนจเมนท์ เทคนิค 0390
292 บริษัท แมสเวอลด์ จำกัด 0090
293 บริษัท โมซิส โซลูชั่น จำกัด 0486
294 บริษัท โมดูลล่าร์ซอฟท์แวร์เอ็กซ์เปอร์ตีส จำกัด 0338
295 บริษัท โมทีฟ โซลูชั่น จกัด 0476
296 บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด 0524
297 บริษัท ไมโครโซลูชั่น จำกัด 0461
298 บริษัท ไมโครเอ็กซ์ จำกัด 0093
299 บริษัท ไมโครเฮ้าส์ จำกัด 0094
300 บริษัท ไมร่า คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0092
301 บริษัทยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 0392
302 บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้งจำกัด 0429
303 บริษัท ยูนิเวอร์แซล เคเบิ้ล ทีวี เน็ตเวอร์ค จำกัด (มหาชน) 0294
304 บริษัท ยูไนเต็ด คอมพิวเตอร์ จำกัด 0095
305 บริษัท ยูไนเต็ด ซอฟต์แวร์ กรุ๊ป จำกัด 0248
306 บริษัท ยูบีเอส ซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย)จำกัด 0446
307 บริษัท ยูฟิด้า ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) 0508
308 บริษัท ยูแอลซี (ไทยแลนด์) จำกัด 0277
309 บริษัท เยนเนอรัล ดาต้า จำกัด 0096
310 บริษัท รอม แอนด์ แรม โอเอสซิสเต็มส์ จำกัด 0097
311 บริษัท รอยัล ซอฟท์ จำกัด 0485
312 บริษัท รีเสิร์ซ พลัส จำกัด 0265
313 บริษัท เรียลเทค จำกัด 0285
314 บริษัท โรบอทิคส์คอมพิวเตอร์ จำกัด 0295
315 บริษัท โรส ซิสเต็มส์ ไทยแลนด์ จำกัด 0098
316 บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ บิลซิเบส อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่ จำกั 0317
317 บริษัท ล็อคเลย์ พลับลิค จำกัด 0100
318 บริษัท ลองกอง สตูดิโอ จำกัด 0479
319 บริษัท ลอจิค จำกัด 0099
320 บริษัท ลาโคนิค เทคโนโลยี จำกัด 0496
321 บริษัท ลีเวอร์บราเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 0348
322 บริษัท ลูมินัส จำกัด 0272
323 บริษัท วงศ์ไพฑูรย์ฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) 0260
324 บริษัท วรจักรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0101
325 นาย วศิน ยิ่งถาวรสุข 0406
326 บริษัท วัฒนซิสเท็มเมชั่น จำกัด 0287
327 บริษัท วานเทจ บิสซิเนส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0463
328 บริษัท วิลันกร บัญชีจำกัด 0440
329 บริษัท วิสต้า คอมพิวติ้ง ซิสเต็ม จำกัด 0373
330 บริษัท วี.พี.คอมพิวเตอร์ จำกัด 0102
331 บริษัท เวคเตอร์เทคโซลูชั่น จำกัด 0170
332 บริษัท เวิลด์ซอฟต์ จำกัด 0103
333 บริษัท แวง (ประเทศไทย) จำกัด 0104
334 บริษัท ศรีราชา อินโฟ เทค จำกัด 0179
335 นาย ศิริ ไพบูลย์พูนผล 0297
336 นางสาว ศิรินันท์ เนียมพุ่มพวง 0497
337 บริษัท สกายบลิทซ์ (1995)จำกัด 0439
338 บริษัท สตรองแพ็ค จำกัด (มหาชน) 0313
339 บริษัท สบายมาก จำกัด 0106
340 บริษัท สเปคไทย จำกัด 0112
341 บริษัท สมารท์ คอนซัลติ้ง จำกัด 0361
342 บริษัท สมาร์ท แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 0298
343 บริษัท สยาม ยูนิซิส จำกัด 0105
344 บริษัท สยาม อินเทอเรสติ้ง จำกัด 0197
345 บริษัท สยามกลการ จำกัด 0258
346 บริษัท สยามคอมพิวเตอร์ แอนด์ ซอฟท์แวร์ จำกัด 0211
347 บริษัท สยามซิตี้ ไอ.ที.จำกัด 0253
348 บริษัท สยามเทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด 0108
349 บริษัท สยามเทลเทค คอมพิวเตอร์ จำกัด 0109
350 บริษัท สยามวรรธนาโกลบอล จำกัด 0330
351 บริษัทสยามสแกน ดอทคอม จำกัด 0425
352 บริษัท สยามสแกน ดอทเน็ต จำกัด 0447
353 บริษัท สยามออโตเมชั่น แอนด์เซอร์วิส จำกัด 0107
354 บริษัท สยามอินฟอร์เมชั่นซิสเต็ม แอนด์ คอนซัลแท็นท์ 0316
355 นาย สรรเพชร นารอด 0368
356 บริษัท สระบุรี โอ เอ เซ็นเตอร์ จำกัด 0110
357 สำนักงาน สหการบัญชีและที่ปรึกษา 0267
358 บริษัท สหวิริยา อินฟอร์เทค คอมพิวเตอร์ จำกัด 0111
359 บริษัท สหวิริยา แอดวานซ์โปรดักส์ จำกัด 0324
360 บริษัท สหวิริยาคอมเซอร์วิส จำกัด 0264
361 บริษัท สหอินโฟเทคโนโลยี่ จำกัด 0304
362 นาย สันติ ศิลศร 0378
363 คณะบุคคล สำนักงานพัฒนามาตรฐานธุรกิจโดย (นายชูเกียรติ จิตเสรีธรรม และ นายสุชาติ สะเทือนวงษา) 0365
364 บริษัท สำนักงานวรรณกิจการบัญชี จำกัด 0383
365 บริษัท เหลืองทองซอฟเทค จำกัด 0269
366 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แหลมทองการไฟฟ้า เชียงใหม่ 0321
367 บริษัท อเมริกัน อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี่ จำกัด 0137
368 บริษัท อยุธยาเทคโนโลยีเซอร์วิส จำกัด 0467
369 บริษัท ออโต้ไฟลท์ จำกัด 0366
370 บริษัท ออโตเมชั่น เวิร์คกรุ๊ป จำกัด 0206
371 บริษัท ออโตเมชั่น อิเล็คทริค จำกัด 0116
372 บริษัท ออโตเมทดาต้าซิสเต็ม จำกัด 0218
373 บริษัท ออนไลน์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด 0312
374 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออปติไมซ์ ซิสเต็ม 0180
375 บริษัท ออฟฟิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็ 0257
376 บริษัท ออมนิ ซิสเต็มส์ จำกัด 0113
377 บริษัท ออราเคิล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0114
378 บริษัท ออลอินวันซอฟแวร์ จำกัด 0402
379 บริษัท ออสมัน คอร์ป จำกัด 0115
380 บริษัท อัฟฟรอนท์โซลูชั่น ซิสเต็ม จำกัด 0305
381 บริษัท อัลติเมท คอมพิวเตอร์แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 0117
382 บริษัท อัลมาคอม (ประเทศไทย) จำกัด 0521
383 บริษัท อัสก้า พลัส จำกัด 0289
384 บริษัท อาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ซิสเท็ม จำกัด 0182
385 บริษัท อาร์เจนโต้ ซิสเท็ม จำกัด 0453
386 บริษัท อาร์แลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 0118
387 บริษัท อาร์วาโต้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0478
388 บริษัท อิกตัส จำกัด 0490
389 บริษัท อิคลิปส์ คอมพิวติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 0351
390 บริษัท อินเกรส (ประเทศไทย) จำกัด 0122
391 บริษัท อินซ์เคป คอนซูเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 0331
392 บริษัท อินดิโก้ คอร์ปอร์เรชั่น 0487
393 บริษัท อินตาคอน คอมพิวเตอร์ จำกัด 0119
394 บริษัท อินเตอร์เชนจ์ จำกัด 0124
395 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ซอฟท์แวร์แฟคตอรี่จำกัด 0319
396 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลคอสเมติคส์ จำกัด 0126
397 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลซอฟต์แวร์แฟคทอรี่ จำกัด 0127
398 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอ็นจิเนียริ่ง พับลิค จำกัด 0128
399 บริษัท อินเตอร์เนชั่นส์ ซิสเต็มส์ เมนเนจเม้นท์ จำกัด 0125
400 บริษัท อินเตอร์ฟาร์อีสท์วิศวการ จำกัด 0123
401 บริษัท อินเทนเชีย (ประเทศไทย) จำกัด 0372
402 บริษัท อินเทนเซีย บี พี (ไทยแลนด์) จำกัด 0384
403 บริษัท อินเทลลิเจนด์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0129
404 บริษัท อินเทลลิเจนท์ บิซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด 0495
405 บริษัท อิน-เน็ท บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด 0375
406 บริษัท อินโนแพค เทคโนโลยี จำกัด 0395
407 บริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จำกัด 0470
408 บริษัท อินโนเวทิฟ เทคโนโลยี จำกัด 0130
409 บริษัท อินฟอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0037
410 บริษัท อินฟอร์มเมชั่น เทคโนโลยี โปรวายเดอร์ จำกัด 0172
411 บริษัท อินฟอร์เมชั่นดีเวลอปเม้นท์ จำกัด 0120
412 บริษัท อินฟอร์เมชั่นแอนด์เมเนจเม้นท์ จำกัด 0121
413 บริษัท อินฟอร์เมติก โซลูชั่น จำกัด 0270
414 บริษัท อินโฟเกต จำกัด 0410
415 บริษัทอินโฟเทค อินทิเกรเตด ซิสเต็ม 0422
416 บริษัท อินโฟร์สตาร์ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด 0488
417 บริษัท อิมแมกซ์ 3 เอส จำกัด 0238
418 บริษัท อี เค วิลเลียม (ประเทศไทย) จำกัด 0377
419 บริษัท อี เซนเตอร์ จำกัด 0484
420 บริษัท อี ดี เอส (ประเทศไทย) จำกัด 0164
421 บริษัทอีเกิ้ล ดาต้าเมชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0419
422 บริษัท อีซอฟต์ จำกัด 0413
423 บริษัท อีซี่โฟ จำกัด 0367
424 บริษัท อีซี่วิน จำกัด 0388
425 บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด 0474
426 บริษัท อีบิสซิเนส ซอฟต์ จำกัด 0414
427 บริษัท อีพอส จำกัด 0131
428 บริษัท อีฟก้า คอนซัลติ้ง จำกัด 0271
429 บริษัท อีโฟลว์ซิส จำกัด 0515
430 บริษัท อี่มี่ซือ(ประเทศไทย) จำกัด 0423
431 บริษัท อีลีแกนท์ อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด 0288
432 บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด 0132
433 บริษัท อุบลโอเอเซ็นเตอร์ จำกัด 0133
434 บริษัท เอ พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0134
435 บริษัท เอกซ์ซิส จำกัด 0509
436 บริษัท เอ็กซ์เซล คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 0174
437 บริษัท เอ็กซ์เพรสซอฟต์แวร์กรุ๊ป จำกัด 0189
438 บริษัท เอ็กแซคท์ ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 0393
439 บริษัท เอกนครหลวงลิสซิ่ง จำกัด 0318
440 บริษัท เอกปัญญา จำกัด 0135
441 บริษัท เอเจนซี่ ซอฟท์แวร์ จำกัด 0457
442 บริษัท เอช พี จี เทคโนโลยี จำกัด 0466
443 บริษัท เอชเอ็มไอ (ประเทศไทย) จำกัด 0136
444 บริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด 0186
445 บริษัท เอเชีย ซีดี (ประเทศไทย) จำกัด 0143
446 บริษัท เอเชียน พาร์ทเนอร์ เอเชีย แปซิฟิค (กรุงเทพฯ)จ 0442
447 บริษัท เอเชียเพนชั่น จำกัด 0401
448 บริษัท เอเซนเทค (ประเทศไทย) จำกัด 0412
449 บริษัท เอเซียน่า คอมพิวเตอร์ซีสเต็ม จำกัด 0190
450 บริษัท เอดีพี ดีลเลอร์ เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย) จำกัด 0503
451 บริษัท เอ็นวิชั่น คอนซัลติ้ง จำกัด 0493
452 บริษัท เอ็นอีซี (ประเทศไทย) จำกัด 0362
453 บริษัท เอเพ็ค พลาสติกส์ จำกัด 0370
454 บริษัท เอแพค ซอฟท์แวร์ จำกัด 0456
455 บริษัท เอฟ.อี.ซิลลิค (กรุงเทพฯ) จำกัด 0259
456 บริษัท เอ็ม.บี.เอส ซอฟต์แวร์ จำกัด 0145
457 บริษัท เอ็ม.วี.พี.คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด 0146
458 บริษัท เอ็ม.ไอ.เอส. จำกัด 0276
459 บริษัท เอ็มพลัส เทคโนโลยี จำกัด 0501
460 บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด 0147
461 บริษัท เอ็มเอสซี คอนซัลติ้ง จำกัด 0527
462 บริษัท เอ็มเอสซี บิสสิเนส โซลูชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 0468
463 บริษัท เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค จำกัด 0357
464 บริษัท เอลพิส แม็คโปร จำกัด 0138
465 บริษัท เอวิชั่น จำกัด 0462
466 บริษัท เอส ที เค คอมพิวเตอร์ จำกัด 0140
467 บริษัท เอส ที ดาต้า เน็ทเวิร์ค จำกัด 0139
468 บริษัท เอส ที อาร์จำกัด 0443
469 บริษัท เอส ที เอส ซุปเปอร์คอม จำกัด 0199
470 บริษัท เอส ทู ซี คอมพิวเตอร์จำกัด 0435
471 บริษัท เอส แอนด์ เอ แมนเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกั 0256
472 บริษัท เอส. เอ็น. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 0243
473 บริษัท เอส.ซี.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0171
474 บริษัท เอส.บี.ซี.ซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด 0345
475 บริษัท เอส.เอ็น.ซี ซอฟท์แวร์เซอร์วิส จำกัด 0307
476 บริษัท เอสซีที คอมพิวเตอร์ จำกัด 0141
477 บริษัท เอสซีเอส คอมพิวเตอร์ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ 0252
478 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0290
479 บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) 0473
480 บริษัท เอสอีจี ไอที เซอร์วิส จำกัด 0506
481 บริษัท เอสเอพีซิสเต็มส์แอพพลิเคชั่นแอนด์ โปรดักส์อินดาต้า โปรเซสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด 0226
482 บริษัท เอสเอ็มอี ซอฟแวร์ โซลูชั่น จำกัด 0494
483 บริษัท เอสเอสบี กรุงเทพฯ จำกัด 0142
484 บริษัท เออี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย)จำกัด 0411
485 บริษัท เอเอสพีไอซี (ประเทศไทย) จำกัด 0144
486 บริษัท แอคเค้าติ้ง อีแวลูชั่น ซอฟต์แวร์ จำกัด 0224
487 บริษัท แอคเซลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0169
488 บริษัท แอคทราน ซิสเต็มส์ จำกัด 0148
489 บริษัท แอ็คทินิกซ์ จำกัด 0152
490 บริษัท แอคทีฟ ซอฟท์แวร์ แอนด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด 0219
491 บริษัท แอ๊คม่า อินโฟซอฟท์ จำกัด 0281
492 บริษัท แอ็คส์ ดอทคอม จำกัก 0415
493 บริษัท แอดวานซ์ ดิจิตอล ริเสิร์ซ จำกัด 0149
494 บริษัท แอ๊ดวานซ์ซิสเต็มดีไซน์แอนด์แอคเคาน์ติ้งจำกัด 0341
495 บริษัท แอ็ดวานซ์โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0153
496 บริษัท แอพพลีเคชั่น ดีเวลอปเมนท์ จำกัด 0150
497 บริษัท แอลฟาซอฟท์ จำกัด 0382
498 บริษัท แอสตรอน ซีสเต็ม จำกัด 0151
499 บริษัท แอสเบ็น อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด 0327
500 บริษัท โอ จี เอ ซีนคอม จำกัด 0405
501 บริษัท โอเพ่น ซอฟต์ จำกัด 0156
502 บริษัท โอเพ่นไลน์ จำกัด 0157
503 บริษัท โอลิมเปียไทย จำกัด 0154
504 บริษัท โอลีเวต จำกัด 0155
505 บริษัท โอสถสภา จำกัด 0350
506 บริษัท ไอ พี แอล ซิสเท็มส์ จำกัด 0417
507 บริษัท ไอ แอนด์ เจ (ประเทศไทย) จำกัด 0283
508 บริษัท ไอทีซี อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยีเซ็นเตอร์ จำกัด 0191
509 บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด 0158
510 บริษัท ไอเบรน บิสซิเนส คอมมิวนิเคติง จำกัด 0159
511 บริษัท ไอมันนี่ส์ ซอฟแวร์ จำกัด 0482
512 บริษัท ไอยูเอส โซลูชั่น จำกัด 0489
513 บริษัท ไอรีส-ไอเฟค จำกัด 0173
514 บริษัท ไอ-วิชั่น โซลูชั่น จำกัด 0502
515 บริษัท ไอเวิคส์จำกัด 0445
516 บริษัท ไอเส็คอิงค์ จำกัด 0520
517 บริษัท ไอเอฟเอส โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 0374
518 บริษัท ไอแอ็ค โซลูชั่น จำกัด 0504
519 บริษัท ฮอทซอฟตท์ โฮเตล แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์ (ไทย 0232
520 บริษัท ฮอนชวน (ประเทศไทย) จำกัด 0526
521 บริษัท ฮานาเทรดิ้ง จำกัด 0234
522 บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด 0309
523 บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด 0471
524 บริษัท ฮิวเลตต์-แพ็คการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด 0160
525 บริษัท ฮีโน่คอมพิวเตอร์ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0198
526 บริษัท เฮดเวย์ เทคโนโลยี จำกัด 0403
527 บริษัท แฮปปิซอฟท์ จำกัด 0161
528 บริษัท ไฮซอฟท์ จำกัด 0315
529 บริษัท ไฮแอคท์ซอฟท์แวร์ จำกัด 0337