แบบแสดงรายการภาษี


Download แบบแสดงรายการภาษี ประกอบด้วย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้ปิโตเลียม และอาการแสตมป์


ภาษีมูลค่าเพิ่ม • ภ.พ.30 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร
 • ใบแนบ ภ.พ.30 รายละเอียดภาษีขายและภาษีซื้อของสถานประกอบการแต่ละแห่ง
 • วภ.พ.30.2 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉลี่ยตามส่วนของรายได้
 • ภ.พ.30.3 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉลี่ยตามส่วนของการใช้พื้นที่อาคาร
 • ภ.พ.36 แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร


ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย


 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย/สำเนาใบเสร็จรับเงิน สำหรับการซื้อขายอัญมณีที่ยังมิได้เจียระไน
 • บัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการนำส่งภาษี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 4)
 • ภ.ง.ด.1 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(1) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)(2) แห่งประมวลรัษฎากร
 • ใบแนบ ภ.ง.ด.1
 • ภ.ง.ด.1ก แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามาตรา 58(2) กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(1) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)(2) แห่งประมวลรัษฎากร
 • ใบแนบ ภ.ง.ด.1ก
 • ภ.ง.ด.1ก พิเศษ แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามาตรา 58(1) กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(1) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)(2) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีมีการตั้งฎีกาเบิกเงินเฉพาะข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการ
 • ใบแนบ ภ.ง.ด.1ก พิเศษ
 • ภ.ง.ด.2 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(2) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3)(4) แห่งประมวลรัษฎากร
 • ใบแนบ ภ.ง.ด.2
 • ภ.ง.ด.2ก แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 58(2) กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(2) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4) แห่งประมวลรัษฎากร
 • ใบแนบ ภ.ง.ด.2ก
 • ภ.ง.ด.3 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(3)(4)(5) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)(6)(7)(8) และการเสียภาษีตามมาตรา 48 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
 • ใบแนบ ภ.ง.ด.3
 • ภ.ง.ด.3ก แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามาตรา 58(1) กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(2) และ สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)(6)(7)(8) แห่งประมวลรัษฎากร
 • ใบแนบ ภ.ง.ด.3ก
 • ภ.ง.ด. 53 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 69 ทวิ และการเสียภาษีตามมาตรา 65 จัตวา แห่งประมวลรัษฎากร
 • ใบแนบ ภ.ง.ด. 53
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ล.ย.01 แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ


 • ภ.ธ.40 แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามประมวลรัษฎากร
 • ใบแนบแบบแสดงรายการ ภ.ธ. 40 สำหรับผู้ประกอบกิจการที่มีสถานประกอบการหลายแห่ง และได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบ ภ.ธ.40 และชำระภาษีธุรกิจเฉพาะรวมกัน


ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม


 • ภ.ง.ป.70 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ตามมาตรา 39 ของกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
 • ใบแนบ ภ.ง.ป.70 รายการที่ 1 รายละเอียดสัดส่วนสิทธิประโยชน์ในสัมปทาน
 • ใบแนบ ภ.ง.ป.70 รายการที่ 3 รายละเอียดการคำนวณกำไรสุทธิ แยกตามสัมปทานปิโตรเลียมและสัญญาร่วมประกอบการ (Joint Operating agreement)
 • ใบแนบ ภ.ง.ป.70 รายการที่ 8 รายละเอียดค่าภาคหลวง
 • ภ.ง.ป.71 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ตามมาตรา 39 ของกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี
 • ภ.ง.ป.72 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ของกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม สำหรับกรณีการโอน ควบ หรือเลิกกิจการปิโตรเลียม
 • ภ.ง.ป.74 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ตามมาตรา 39 ของกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม สำหรับกรณีจำหน่ายเงินกำไรออกนอกราชอาณาจักร


อากรแสตมป์


 • อ.ส.4 แบบขอและอนุมัติให้เสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน
 • ใบแนบแบบ อ.ส.4
 • อ.ส.4ก แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารบางลักษณะ (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์)
 • อ.ส.4ข แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารบางลักษณะ (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์)
 • อ.ส.10 แบบซื้อแสตมป์อากร

ขายนาฬิกา