สาเหตุที่ขอคืนภาษีฯ ไม่ได้รับอนุมัติ สำหรับนักท่องเที่ยว

Vat Refund for Tourists
สาเหตุที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ได้รับอนุมัติ สำหรับนักท่องเที่ยว
 •  
 • เป็นลูกเรือที่เดินทางออกนอกประเทศในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
 • ไม่ได้นำสินค้าออกนอกประเทศไทยภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า
 • ไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติ
 • ชื่อและหมายเลขหนังสือเดินทางในใบกำกับภาษีที่แนบมากับแบบ ภ.พ.10 ไม่ใช่ของผู้ขอคืนภาษี
 • ซื้อสินค้ามูลค่าน้อยกว่า 2,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จากสถานประกอบการแห่งเดียวกัน ในวันเดียวกัน
 • ไม่ได้จัดทำแบบ ภ.พ. 10 ในวันที่ซื้อสินค้า
 • มูลค่ารวมของสินค้าที่ขอคืนน้อยกว่า 2,000 บาท
 • ไม่แนบต้นฉบับใบกำกับภาษีมาพร้อมกับแบบ ภ.พ.10
 • ไม่นำสินค้าออกนอกประเทศในวันที่เดินทางออก
 • ไม่ได้ซื้อสินค้าจากร้านค้าที่อยู่ในระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว (VRT)
 • จำนวนรายการสินค้าที่แสดงในแบบ ภ.พ.10 มากกว่าจำนวนรายการที่แสดงในใบกำกับภาษี
 • ไม่ได้รับการตรวจสินค้าจากศุลกากรก่อนนำออกนอกประเทศ
 • ไม่ได้รับการตรวจสินค้าราคาแพงอีกครั้งจากเจ้าหน้าที่สรรพากร
 • ใบกำกับภาษีที่แนบมากับแบบ ภ.พ.10 ไม่ได้ออกจากร้านค้าที่ระบุไว้ในแบบ ภ.พ.10