ปฏิทินภาษีอากร ปี 2560
เดือน มกราคา

กำหนดยื่นแบบ ภายในวันที่ 7 มกราคม
ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54, ภ.พ. 36 ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 9 มกราคม 
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ภายในวันที่ 16 มกราคม

กำหนดยื่นแบบ ภายในวันที่ 15 มกราคม
ได้แก่ แบบ ภ.พ. 30 , ภ.ธ.40 ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 16 มกราคม
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ภายในวันที่ 23 มกราคม

กำหนดยื่นแบบ ภายในวันที่ 31 มกราคม
ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด. 2ก , ภ.ง.ด. 3ก


เดือน กุมภาพันธ์
กำหนดยื่นแบบ   ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์
ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54, ภ.พ. 36
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต   ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์

กำหนดยื่นแบบ   ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์
ได้แก่ แบบ ภ.พ. 30 , ภ.ธ. 40
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต   ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์

กำหนดยื่นแบบ  ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์
ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด. 1ก และ ภ.ง.ด. 1ก พิเศษ

เดือน มีนาคม
กำหนดยื่นแบบ  ภายในวันที่ 7 มีนาคม
ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54, ภ.พ.36
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ภายในวันที่ 15 มีนาคม

กำหนดยื่นแบบ   ภายในวันที่ 15 มีนาคม
ได้แก่ แบบ ภ.พ. 30 , ภ.ธ. 40
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ภายในวันที่ 23 มีนาคม

กำหนดยื่นแบบ   ภายในวันที่ 31 มีนาคม
สิ้นสุดการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90, ภ.ง.ด. 91, ภ.ง.ด. 92, ภ.ง.ด. 95
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ภายในวันที่ 10 เมษายน

เดือน เมษายน
กำหนดยื่นแบบ  ภายในวันที่ 7 เมษายน
ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54, ภ.พ. 36
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ภายในวันที่ 17 เมษายน

กำหนดยื่นแบบ  ภายในวันที่ 15 เมษายน
ได้แก่ แบบ ภ.พ. 30 , ภ.ธ. 40
ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ
จึงเลื่อนเป็นวันที่ 17 เมษายน
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ภายในวันที่ 24 เมษายน

เดือน พฤษภาคม
กำหนดยื่นแบบ   ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม
ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54, ภ.พ. 36
ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 8 พฤษภาคม
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม

กำหนดยื่นแบบ   ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม
ได้แก่ แบบ ภ.พ. 30 , ภ.ธ. 40
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม

กำหนดยื่นแบบ   ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม
(150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี)
ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.52 ภ.ง.ด.55
(สำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้น และสิ้นสุด 1 ม.ค.-31 ธ.ค.)
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ภายในวันที่ 7 มิถุนายน

เดือน มิถุนายน
กำหนดยื่นแบบ  ภายในวันที่ 7 มิถุนายน
ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54, ภ.พ. 36
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต   ภายในวันที่ 15 มิถุนายน

กำหนดยื่นแบบ  ภายในวันที่ 15 มิถุนายน
ได้แก่ แบบ ภ.พ. 30 , ภ.ธ. 40
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต   ภายในวันที่ 23 มิถุนายน

เดือน กรกฏาคม
กำหนดยื่นแบบ  ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม
ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด.54, ภ.พ. 36
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม

กำหนดยื่นแบบ   ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม
ได้แก่ แบบ ภ.พ. 30 , ภ.ธ.40
ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการจึงเลื่อนเป็นวันที่ 17 กรกฎาคม
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม
เดือน สิงหาคม
กำหนดยื่นแบบ  ภายในวันที่ 7 สิงหาคม
ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54, ภ.พ. 36
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ภายในวันที่ 15 สิงหาคม

กำหนดยื่นแบบ   ภายในวันที่ 15 สิงหาคม
ได้แก่ แบบ ภ.พ. 30 , ภ.ธ. 40
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ภายในวันที่ 23 สิงหาคม

กำหนดยื่นแบบ  ภายในวันที่ 31 สิงหาคม
ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด. 51 (สำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้น1 ม.ค. - สิ้นสุด 31 ธ.ค.)
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ภายในวันที่ 8 กันยายน

เดือน กันยายน
กำหนดยื่นแบบ  ภายในวันที่ 7 กันยายน
ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54, ภ.พ. 36
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ภายในวันที่ 15 กันยายน

กำหนดยื่นแบบ   ภายในวันที่ 15 กันยายน
ได้แก่ แบบ ภ.พ. 30, ภ.ธ. 40
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ภายในวันที่ 25 กันยายน

กำหนดยื่นแบบ  ภายในวันที่ 30 กันยายน
ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด. 94
ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 2 ตุลาคม
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ภายในวันที่ 9 ตุลาคม


เดือน ตุลาคม
กำหนดยื่นแบบ   ภายในวันที่ 7 ตุลาคม
ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54, ภ.พ. 36
ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 9 ตุลาคม
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต   ภายในวันที่ 16 ตุลาคม

กำหนดยื่นแบบ  ภายในวันที่ 15 ตุลาคม
ได้แก่ แบบ ภ.พ. 30 , ภ.ธ. 40
ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 16 ตุลาคม
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต   ภายในวันที่ 24 ตุลาคม


เดือน พฤศจิกายน
กำหนดยื่นแบบ   ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน
ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54, ภ.พ. 36
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต   ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน

กำหนดยื่นแบบ  ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน
ได้แก่ แบบ ภ.พ. 30 , ภ.ธ. 40
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายนเดือน ธันวาคม 
กำหนดยื่นแบบ   ภายในวันที่ 7 ธันวาคม
ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54, ภ.พ. 36
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ภายในวันที่ 15 ธันวาคม

กำหนดยื่นแบบ  ภายในวันที่ 15 ธันวาคม
ได้แก่ แบบ ภ.พ. 30 , ภ.ธ. 40
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ภายในวันที่ 25 ธันวาคม