ปฏิทินภาษีอากร ปี 2563


เดือน มกราคม
 • กำหนดยื่นแบบ  ภายในวันที่ 7 มกราคม ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54, ภ.พ. 36
 • กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ภายในวันที่ 15 มกราคม

 • กำหนดยื่นแบบ  ภายในวันที่ 15 มกราคม ได้แก่ แบบ ภ.พ. 30 , ภ.ธ.40
 • กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ภายในวันที่ 23 มกราคม

 • กำหนดยื่นแบบ  ภายในสิ้นเดือนมกราคม ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด. 2ก , ภ.ง.ด. 3ก


เดือน กุมภาพันธ์
 • กำหนดยื่นแบบ  ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54, ภ.พ.36
 • กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์

 • กำหนดยื่นแบบ  ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ได้แก่ แบบ ภ.พ. 30 , ภ.ธ.40 ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 17 กุมภาพันธ์
 • กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์


เดือน มีนาคม
 • กำหนดยื่นแบบ  ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด. 1ก , ภ.ง.ด. 1ก พิเศษ ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 2 มีนาคม

 • กำหนดยื่นแบบ  ภายในวันที่ 7 มีนาคม ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54, ภ.พ.36 ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 9 มีนาคม
 • กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ภายในวันที่ 16 มีนาคม

 • กำหนดยื่นแบบ  ภายในวันที่ 15 มีนาคม ได้แก่ แบบ ภ.พ. 30 , ภ.ธ.40 ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 16 มีนาคม
 • กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ภายในวันที่ 23 มีนาคม

 • กำหนดยื่นแบบ  ภายในวันที่ 31 มีนาคม ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด. 90, ภ.ง.ด. 91, ภ.ง.ด. 92, ภ.ง.ด. 95
 • กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ภายในวันที่ 8 เมษายน


เดือน เมษายน
 • กำหนดยื่นแบบ  ภายในวันที่ 7 เมษายน ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54, ภ.พ. 36
 • กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ภายในวันที่ 16 เมษายน

 • กำหนดยื่นแบบ  ภายในวันที่ 15 เมษายน ได้แก่ แบบ ภ.พ. 30 , ภ.ธ.40 ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 16 เมษายน
 • กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ภายในวันที่ 23 เมษายน


เดือน พฤษภาคม
 • กำหนดยื่นแบบ  ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54, ภ.พ. 36
 • กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม

 • กำหนดยื่นแบบ  ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม ได้แก่ แบบ ภ.พ. 30 , ภ.ธ.40
 • กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม

 • กำหนดยื่นแบบ  ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม (150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี) ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.52 ภ.ง.ด.55 (สำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้น และสิ้นสุด 1 ม.ค.-31 ธ.ค.)
 • กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ภายในวันที่ 8 มิถุนายน


เดือน มิถุนายน
 • กำหนดยื่นแบบ  ภายในวันที่ 7 มิถุนายน ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54, ภ.พ. 36 ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 8 มิถุนายน
 • กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ภายในวันที่ 15 มิถุนายน

 • กำหนดยื่นแบบ  ภายในวันที่ 15 มิถุนายน ได้แก่ แบบ ภ.พ. 30 , ภ.ธ. 40
 • กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ภายในวันที่ 23 มิถุนายน


เดือน กรกฎาคม
 • กำหนดยื่นแบบ  ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด.54, ภ.พ. 36 ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการจึงเลื่อนเป็นวันที่ 8 กรกฎาคม
 • กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม

 • กำหนดยื่นแบบ  ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม ได้แก่ แบบ ภ.พ. 30 , ภ.ธ.40
 • กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม


เดือน สิงหาคม
 • กำหนดยื่นแบบ  ภายในวันที่ 7 สิงหาคม ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54, ภ.พ. 36
 • กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ภายในวันที่ 17 สิงหาคม

 • กำหนดยื่นแบบ  ภายในวันที่ 15 สิงหาคม ได้แก่ แบบ ภ.พ. 30 , ภ.ธ. 40 ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการจึงเลื่อนเป็นวันที่ 17 สิงหาคม
 • กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ภายในวันที่ 24 สิงหาคม

 • กำหนดยื่นแบบ  ภายในวันที่ 31 สิงหาคม ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด. 51 (สำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้น1 ม.ค. - สิ้นสุด 31 ธ.ค.)
 • กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ภายในวันที่ 8 กันยายน


เดือน กันยายน
 • กำหนดยื่นแบบ  ภายในวันที่ 7 กันยายน ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54, ภ.พ. 36
 • กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ภายในวันที่ 15 กันยายน

 • กำหนดยื่นแบบ  ภายในวันที่ 15 กันยายน ได้แก่ แบบ ภ.พ. 30, ภ.ธ. 40
 • กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ภายในวันที่ 23 กันยายน

 • กำหนดยื่นแบบ  ภายในวันที่ 30 กันยายน ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด. 94
 • กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ภายในวันที่ 30 กันยายน ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด. 94


เดือน ตุลาคม
 • กำหนดยื่นแบบ  ภายในวันที่ 7 ตุลาคม ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54, ภ.พ. 36
 • กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ภายในวันที่ 15 ตุลาคม

 • กำหนดยื่นแบบ  ภายในวันที่ 15 ตุลาคม ได้แก่ แบบ ภ.พ. 30 , ภ.ธ. 40
 • กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ภายในวันที่ 26 ตุลาคม


เดือน พฤศจิกายน
 • กำหนดยื่นแบบ  ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54, ภ.พ. 36 ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 9 พฤศจิกายน
 • กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน

 • กำหนดยื่นแบบ  ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน ได้แก่ แบบ ภ.พ. 30 , ภ.ธ. 40 ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 9 พฤศจิกายน
 • กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน


เดือน ธันวาคม
 • กำหนดยื่นแบบ  ภายในวันที่ 7 ธันวาคม ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54, ภ.พ. 36 ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 8 ธันวาคม
 • กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ภายในวันที่ 15 ธันวาคม

 • กำหนดยื่นแบบ  ภายในวันที่ 15 ธันวาคม ได้แก่ แบบ ภ.พ. 30 , ภ.ธ. 40
 • กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ภายในวันที่ 23 ธันวาคม