ประเภทภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้

         บุคคลธรรมดา เรียกว่า เงินได้พึงประเมิน หมายถึง เงินได้ อันเข้าลักษณะพึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ ซึ่งเกิดจากหน้าที่งานที่ทํา กิจการที่ทํา หรือเนื่องจากทรัพย์สิน ได้แก่ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใดที่คํานวณได้เป็นตัวเงิน เงินภาษีที่ผู้ว่ายออกแทน หรือเครดิตภาษี ตามที่กฎหมายกําหนด