หักค่าใช้จ่ายอะไรได้บ้าง

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หักค่าใช้จ่ายอะไรได้บ้าง

โดยเงินได้พึงประเมินที่จะนํามาใช้ในการคํานวณภาษี แบ่งออกเป็น8ประเภท(มาตรา (40(1)-(8) เงินได้แต่ละประเภท มีการหักค่าใช้จ่ายในอัตราที่แตกต่างกัน โดยผู้มีเงินได้สามารถ เลือกหักค่าใช้จ่ายได้ 2 แบบ คือ 

แบบที่ 1 การหักค่าใช้จ่ายเหมา กําหนดไว้เป็นอัตราร้อยละ ตามที่กฎหมายกําหนด
แบบที่ 2 การหักค่าใช้จ่าย ตามความจําเป็นและสมควร
   
ในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กฎหมายกําหนดให้เงินได้แต่ละประเภท สามารถหักค่าใช้จ่าย (ต้นทุน) ออกก่อน แล้วจึงนําเงินได้ที่หักค่าใช้จ่ายแล้วทั้งหมด ไปหักลดหย่อน เพื่อให้ได้เงินได้สุทธิ ไปคํานวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา