ผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว

คุณสมบัติผู้ประกอบการที่ประสงค์เป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว

     1. เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
         1.1 สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ต้องมีเงินทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วไม่ต่ำกว่า  2,000,000 บาท
        1.2 สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ ต้องมีเงินทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท
    2. ต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเสียภาษีในอัตราร้อยละ 7
    3. มีความมั่นคงต่อเนื่องในการประกอบกิจการและมีประวัติการเสียภาษีอากรที่ดี

วิธียื่นคําขออนุมัติ
สามารถยื่นแบบคําขออนุมัติเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยวได้ 2 ทาง
  1. ยื่นแบบกระดาษโดยใช้แบบฟอร์ม คท.1
     1.1 ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่ ซึ่งเป็นที่ ตั้งของสํานักงานใหญ่ หรือ
     1.2  กรณีสถานประกอบการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่  ให้ยื่น ณ สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ หรือจะยื่นผ่านสํานักงานสรรพากรพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของสํานักงานใหญ่
  2. ยื่นคําขอผ่านทางอินเทอร์เน็ตwww.rd.go.th/vrt
 
สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
โทร(662) 134-0674-8  FAX (662) 134-0671-3

ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
โทร(662) 535-6575-7  FAX (662) 535-6578

ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
โทร(6653) 922-245, 277-265  FAX (6653) 277-219

ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
โทร(6676) 328-267  FAX (6676) 328-266

ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่
โทร(6674) 227-294  FAX (6674) 273-845

ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
โทร(6638) 245-966  FAX (6638) 245-967

ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
โทร(6675) 701-616  FAX (6675) 663-633

ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย
โทร(6677) 428-511  FAX (6677) 420-946

กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว
โทร(662) 272-8196-8  FAX (662) 617-3559

www.rd.go.th/vrt E-mail : vrefund@rd.go.th

การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว

การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว

หลักเกณฑ์การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
• นักท่องเที่ยวที่มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• สินค้าที่มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• แบบคําร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับนักท่องเที่ยว(ภ.พ. 10)
• สถานที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ขั้นตอนการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ผังทางเดินการขอคืนภาษี  ณ ท่าอากาศยานฯ
• ตารางอัตราการคืนภาษี มูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว

 ผู้ประกอบการ
• คุณสมบั ติผู้ประกอบการที่ประสงค์เป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว
• วิธียื่นคําขออนุมัติ

 สถานที่ติดต่ อและหมายเลขโทรศัพท์
นักท่องเที่ยวที่มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
1. ไม่เป็นผู้มี สัญชาติไทย
2. ไม่เป็นผู้มีภูมิลําเนาในประเทศไทย
3. ไม่เป็นนักบินหรือลูกเรือของสายการบินที่เดินทางออกนอกประเทศไทย
4. เดินทางออกนอกประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
5. ซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว โดยให้สังเกตสัญลักษณ์ VAT REFUND for Tourists ปิดแสดงไว้ที่ร้านค้า
6. ซื้อสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วไม่ต่ํากว่า 2,000 บาท จากสถานประกอบการแห่งเดียวกันในวันเดียวกัน

สินค้าที่มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
1. ต้องเป็นสินค้า ไม่ใช่ค่าบริการ
2. เป็นสินค้าที่ ซื้อจากร้านค้าที่เป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยวซึ่งมีป้ายแสดงสัญลักษณ์ VAT REFUND for Tourists
3. เป็นสินค้าที่ นําออกนอกประเทศ พร้อมการเดินทางโดยเครื่องบิน ภายใน 60 วัน โดยนับวันที่ซื้อสินค้าเป็นวันแรก
4. ไม่เป็นสินค้าต้องห้ามนําออกนอกราชอาณาจักร เช่น วัตถุระเบิด อาวุธปืน อัญมณีที่ยังไม่ได้ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือน
5. สินค้าต้องผ่านการตรวจจากศุลกากร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
6. กรณีซื้อสินค้าราคาแพง ที่กรมสรรพากรกําหนด5 ชนิด ได้แก่ อัญมณีที่ ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือน ทองรูปพรรณ นาฬิกา แว่นตา ปากกา มูลค่าชิ้นละตั้งแต่10,000 บาทขึ้นไป ต้องนําผ่านสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง เข้าไปให้เจ้าพนักงานสรรพากรตรวจและประทับตราลงนามกํากับอีกครั้งด้วย