อัตราภาษีมรดกและการคำนวณภาษี

อัตราภาษี   

           ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี คำนวณและเสียภาษีในอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่ามรดกในส่วนที่ต้องเสียภาษี แต่ถ้าผู้ได้รับมรดกเป็นบุพการี หรือผู้สืบสันดาน ให้เสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ามรดกสุทธิที่ต้องเสียภาษี

               วิธีการคำนวณภาษี                
                  
1.
มูลค่ามรดกที่ได้รับทั้งสิ้น
X X X , X X X , X X X . –
2.
หัก ภาระหนี้สินอันตกทอดมาจากการรับมรดก
X X X , X X X , X X X . –
3.
หัก มูลค่ามรดกที่ไม่ต้องเสียภาษี
1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . –
4.
มูลค่ามรดกที่ต้องเสียภาษี
X X X , X X X , X X X . –

  เบี้ยปรับ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องเสียเบี้ยปรับในกรณี ดังนี้

           1.   กรณีมิได้ยื่นแบบแสดงรายการภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเบี้ยปรับอีก 1 เท่าของเงินภาษีที่ต้องชำระ
           2.   กกรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีไว้ไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงต่อความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้จำนวนภาษีที่ต้องชำระขาดไป ให้เสียเบี้ยปรับอีก 0.50 เท่าของเงินภาษีที่ต้องชำระ
  เงินเพิ่ม ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ชำระภาษีให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลา ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.50 ต่อเดือนโดยไม่รวมเบี้ยปรับ สำหรับการคำนวณเงินเพิ่ม ให้เริ่มนับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการจนถึงวันที่ยื่นแบบและชำระภาษี แต่เงินเพิ่มที่คำนวณไม่ให้เกินจำนวนภาษีที่ต้องชำระ