แบบฟอร์มคำขอ VAT Refund for Tourists

แบบฟอร์มคำขอต่าง ๆ ในระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว VAT Refund for Tourists


  • แบบคำขออนุมัติเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว/เพิ่ม/ยกเลิก (คท.1)
  • เอกสารแนบ คท.1 แบบกรอกรายละเอียดสาขาเพิ่มเติม (คท.1.1)
  • แบบขอเบิกคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว (คท.7)
  • เอกสารแนบ คท.7 แบบคำร้องขอให้ออกบัตร VRT Card ฉบับใหม่ (คท.7.1)
  • แบบส่งคืนคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว (คท.8)
  • รายงานการจัดทำคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว (คท.9)
  • โลโก้ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว