การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว

การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว

หลักเกณฑ์การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
• นักท่องเที่ยวที่มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• สินค้าที่มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• แบบคําร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับนักท่องเที่ยว(ภ.พ. 10)
• สถานที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ขั้นตอนการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ผังทางเดินการขอคืนภาษี  ณ ท่าอากาศยานฯ
• ตารางอัตราการคืนภาษี มูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว

 ผู้ประกอบการ
• คุณสมบั ติผู้ประกอบการที่ประสงค์เป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว
• วิธียื่นคําขออนุมัติ

 สถานที่ติดต่ อและหมายเลขโทรศัพท์
นักท่องเที่ยวที่มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
1. ไม่เป็นผู้มี สัญชาติไทย
2. ไม่เป็นผู้มีภูมิลําเนาในประเทศไทย
3. ไม่เป็นนักบินหรือลูกเรือของสายการบินที่เดินทางออกนอกประเทศไทย
4. เดินทางออกนอกประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
5. ซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว โดยให้สังเกตสัญลักษณ์ VAT REFUND for Tourists ปิดแสดงไว้ที่ร้านค้า
6. ซื้อสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วไม่ต่ํากว่า 2,000 บาท จากสถานประกอบการแห่งเดียวกันในวันเดียวกัน

สินค้าที่มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
1. ต้องเป็นสินค้า ไม่ใช่ค่าบริการ
2. เป็นสินค้าที่ ซื้อจากร้านค้าที่เป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยวซึ่งมีป้ายแสดงสัญลักษณ์ VAT REFUND for Tourists
3. เป็นสินค้าที่ นําออกนอกประเทศ พร้อมการเดินทางโดยเครื่องบิน ภายใน 60 วัน โดยนับวันที่ซื้อสินค้าเป็นวันแรก
4. ไม่เป็นสินค้าต้องห้ามนําออกนอกราชอาณาจักร เช่น วัตถุระเบิด อาวุธปืน อัญมณีที่ยังไม่ได้ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือน
5. สินค้าต้องผ่านการตรวจจากศุลกากร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
6. กรณีซื้อสินค้าราคาแพง ที่กรมสรรพากรกําหนด5 ชนิด ได้แก่ อัญมณีที่ ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือน ทองรูปพรรณ นาฬิกา แว่นตา ปากกา มูลค่าชิ้นละตั้งแต่10,000 บาทขึ้นไป ต้องนําผ่านสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง เข้าไปให้เจ้าพนักงานสรรพากรตรวจและประทับตราลงนามกํากับอีกครั้งด้วย