คู่มือภาษีสำหรับประชาชน

คู่มือเสียภาษีสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯพ.ศ.2558

ภาษาไทย
PDF
1. การจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ต่างไปจากแบบแนบท้ายประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 62) เรื่อง กำหนดแบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2539
infographic
2. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีผู้ประกอบการมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร infographic
3. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีผู้ประกอบการมีสถานประกอบการตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร infographic
4. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีผู้ประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มบนเว็บไซต์กรมสรรพากร infographic
5. การจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีผู้ประกอบกิจการมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร infographic
6. การจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีผู้ประกอบกิจการมีสถานประกอบการตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร infographic
7. การจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีผู้ประกอบกิจการยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะบนเว็บไซต์กรมสรรพากร infographic
8. การขออนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน infographic
9. การขอรับใบผ่านภาษีอากรของคนต่างด้าว infographic
10. การขอเป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมสรรพากร
ในการจัดอบรมด้านกฎหมายภาษีอากรให้กับผู้สอบบัญชีภาษีอากร
infographic
11. การขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรและการออกใบอนุญาต infographic
12. การยื่นแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร infographic
13. การขออนุมัติเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว infographic
14. การขอเพิ่มสถานประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว infographic
15. การดำเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC) infographic