ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2559


แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2559

กำหนดยื่นแบบ ภายในวันที่ 30 กันยายน ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด. 94


  • ภ.ง.ด. 90 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป
  • ภ.ง.ด. 91 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทเดียว
  • ใบแนบแสดงรายละเอียดรายการลดหย่อนและยกเว้นหลังจากหักค่าใช้จ่าย ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91
  • ใบแสดงเงินได้ฯ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.90
  • ใบแนบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 กรณีคำนวณเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานฯ
  • ภ.ง.ด. 94 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากร

เอกสารประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2559  • วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากร
  • ใบแสดงสิทธิการได้รับยกเว้นเงินได้ฯ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.94
  • ใบแสดงเงินได้ฯ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.94
  • รายละเอียดแนบ ภ.ง.ด.94 กรณีรวมคำนวณภาษี