ภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี 2559


แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี 2559

กำหนดยื่นแบบ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด. 51 (สำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้น และสิ้นสุด 1 ม.ค.-31 ธ.ค.) ตรงกับวันหยุดราชการ เลื่อนเป็นวันที่ 1 กันยายน

  • ภ.ง.ด. 50 รอบฯ ปี 2559 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร
  • วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 รอบฯ ปี 2559 วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร
  • ใบแนบ ภ.ง.ด.50 รอบฯ ปี 2559 ใบแนบ ภ.ง.ด.50 สำหรับกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ)
  • ภ.ง.ด. 51 รอบฯ ปี 2559 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
  • วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.51 รอบฯ ปี 2559 วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
  • ภ.ง.ด. 52 รอบฯ ปี 2559 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เฉพาะกิจการขนส่งผ่านประเทศต่างๆ ตามมาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากร
  • ภ.ง.ด. 54 รอบฯ ปี 2559 แบบยื่นรายการนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจำหน่ายเงินกำไร ตามมาตรา 70 และตามมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
  • ภ.ง.ด. 55 รอบฯ ปี 2559 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้มูลนิธิหรือสมาคม ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร