ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2560


แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2560

กำหนดยื่นแบบ ภายในวันที่ 30 กันยายน ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด. 94


  • ภ.ง.ด. 93 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับใช้ยื่นก่อนถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี
  • ภ.ง.ด. 94 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากร
  • - ใบต่อ รายการเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) - (8)

เอกสารประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2560  • รายละเอียดแนบ ภ.ง.ด. 94 กรณีรวมคำนวณภาษี
  • วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากร
  • ใบแสดงเงินได้ฯ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.94
  • ใบแสดงสิทธิการได้รับยกเว้นเงินได้ฯ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.94