ภาษีเงินได้นิติบุคลล ปีภาษี 2561


แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี 2561


  • ภ.ง.ด. 51 รอบฯ ปี 2561 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
  • วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.51 รอบฯ ปี 2561 วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร