คำร้อง / คำขอ อื่น ๆ เพิ่มเติม


แบบฟอร์มคำร้อง / คำขอ อื่น ๆ


 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีทั่วไป)
 • หนังสือมอบอำนาจ ให้ถ้อยคำ (กรณีเพื่อการตรวจสอบภาษีอากร)
 • แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมสรรพากร
 • แบบคำร้องขอขยายเวลาการยื่นแบบฯ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 • บ.ช.35 ใบแจ้งการค้างชำระภาษีอากร
 • บ.ช.ธ.35 ใบแจ้งการขอชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นงวดผ่านระบบธนาคาร
 • ท.ป.2 คำร้องขอขยายเวลาหรือขอผ่อนชำระภาษีอากร *** กรณีพิมพ์แบบ ท.ป.2 เป็น 2 หน้าในแผ่นเดียวกันไม่ได้ ให้แยกพิมพ์เป็น 2 แผ่นได้
 • ท.ป.3 แบบขอชำระภาษีอากรค้าง
 • ใบรับแบบ ภ.ง.ด.95
 • ภ.อ.11 แบบแจ้งการจัดทำและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานไว้ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.121/2545 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2545
 • ค.10 แบบคำร้องขอคืนเงินภาษีอากร
 • ค.33 แบบคำขอสำเนาหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีอากร
 • ค.39 แบบคำร้องขอให้ออกเช็คฉบับใหม่
 • ค.อ.1 แบบแจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้นและแจ้งการเป็นลูกหนี้ค่าภาษีอากร สำหรับการควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน ของบริษัทมหาชนจำกัดและหรือบริษัทจำกัด
 • ค.อ.2 แบบแจ้งรายชื่อบริษัทที่ควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัด
 • ค.อ.3 แบบแจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้นสำหรับการควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัด
 • ค.อ.4 แบบแจ้งการเป็นลูกหนี้ค่าภาษีอากรสำหรับการควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัด
 • ผ.1 คำร้องขอรับใบผ่านภาษีอากร
 • สด.1 แบบคำขอให้จัดระดับเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดี
 • สท.1 แบบคำขอเป็นผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน
 • คำร้องของดหรือลดเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร
 • แบบคำอุทธรณ์ (ภ.ส.6)
 • แบบคำอุทธรณ์และคัดค้านการประเมินภาษี (กศก.171)
 • คำร้องขอขยายกำหนดเวลาการอุทธรณ์
 • คำร้องขอทุเลาการเสียภาษีอากร