หนังสือรับรองเพื่อการรัษฎากรเป็นภาษาอังกฤษด้วยระบบงานคอมพิวเตอร์

หนังสือรับรองเพื่อการรัษฎากรเป็นภาษาอังกฤษด้วยระบบงานคอมพิวเตอร์

ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด
1. รอ.01 คำขอหนังสือรับรองเพื่อการรัษฏากรเป็นภาษาอังกฤษ Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ อ.ส.4 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ล.ย.01
2. รอ.04 คำขอใบแทนหนังสือรับรองเพื่อการรัษฏากรเป็นภาษาอังกฤษ Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ อ.ส.4ก Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ล.ย.01
3. - ใบแนบคำขอหนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ อ.ส.4ข Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ล.ย.01
4. - ใบแนบคำขอหนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ อ.ส.4ก Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ล.ย.01
5. - ใบแนบคำขอหนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยู่เพื่อการรัษฏากรในประเทศไทย Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ อ.ส.4ข Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ล.ย.01
6. - ใบแนบคำขอหนังสือรับรองการมีสถานภาพเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ อ.ส.4ก Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ล.ย.01
7. - ใบแนบคำขอหนังสือรับรองการมีสถานภาพเป็นผู้เสียภาษีตามกฏหมายไทย Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ อ.ส.4ข Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ล.ย.01