ธุรกิจ SME

เกี่ยวกับธุรกิจ SME

         เกี่ยวกับธุรกิจวิสําหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นธุรกิจที่มีจำนวนมากในประเทศไทย ผู้ประกอบการส่วนมากประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือกิจการร่วมค้า ซึ่งจะประกอบธุรกิจขายสินค้า ผลิตสินค้า หรือให้บริการ โดยหน่วยงานต่างๆ อาจกำหนดลักษณะของ SMEs แตกต่างกันออกไป

ลักษณะของ SME ที่มีการให้สิทธิประโยชน์ตามประมวลรัษฎากร
  • เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนชําระแล้วในวันสุดท้าย ของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ลบ. และมีรายได้จากการขายสินค้า และให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ลบ.
  • เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ถาวร ไม่รวมที่ดินไม่เกิน 200 ลบ. และจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน
  • เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีการจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการรวมกันไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี
  • เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีการจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการรวมกันไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี